Înțelegerea politică între PSRM, PAS și PPPDA

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Înțelegere politică

privind obiectivele tranzitorii ale Guvernului, Președinției și Parlamentului, inclusiv ale fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Acțiune Și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr

Prezenta Înțelegere politică este încheiată în scopul respectării unor angajamente democratice comune, care asigură susținerea și stabilitatea actualei guvernări de către majoritatea parlamentară.

În temeiul rezultatelor scrutinului parlamentar din 24 februarie 2019 și în contextul acțiunilor comune de rezistență contra statului capturat de fostul regim cleptocratic,

În scopul restabilirii principiilor democratice și ordinii constituționale, întemeiate pe normele statului de drept, demonopolizarea economiei naționale, asigurarea bunăstării populației, apărării drepturilor și libertăților cetățenești,

Părțile semnatare consimt asupra următoarelor angajamente:

Principiile de guvernare

Părțile semnatare își asumă angajamentul de a guverna în condițiile de respectare a statului de drept, legalității, ordinii constituționale și respectului reciproc.

Părțile vor promova și respectă angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în ceea ce privește aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Părțile vor continua cooperarea în contextul acordurilor economice, sociale și culturale semnate în cadrul Comunității Statelor Independente și altor acorduri semnate de Republica Moldova. Părțile se vor abține de la acțiuni care subminează activitatea guvernării în interes public. De asemenea, părțile se vor abține de la declarații și acțiuni ce contribuie la dezbinarea societății, inclusiv etnice, geopolitice, religioase etc.

Încadrarea economiei noastre naționale în circuitul economic internațional și aprofundarea relațiilor cu partenerii economici și financiari ai țării se va efectua, având la bază, interesele Republicii Moldova, urmărind obiectivul restabilirii competitivității agenților noștri economici, inclusiv pe piața forței de muncă.

Prioritățile guvernării comune definite prin prezenta Înțelegere vor fi administrate prin intermediul unor mecanisme convenite de comun acord.

Prioritățile guvernării comune definite prin prezenta Înțelegere vor fi evaluate, completate și revizuite la necesitate cu acordul părților.

În eventualitatea înaintării de către forțele politice parlamentare de opoziție a unor proiecte, care ar putea ridica nivelul de viață al cetățenilor Republicii Moldova și/sau sau ar fi benefice pentru dezvoltarea social-economică a țării, părțile semnatare ale Înțelegerii ar putea să susțină aceste proiecte, după consultarea prealabilă în cadrul majorității parlamentare.

Scopul înțelegerii politice

Obiectivul primordial al Înțelegerii este păstrarea majorității parlamentare în scopul promovării reformelor cheie pentru dezvoltarea Republicii Moldova, neacceptarea exponenților regimului oligarhic care sabotează activitatea legitimă în diverse structuri ale statului, asigurarea funcționării autorităților publice și private în câmpul legal, restabilirea încrederii cetățenilor și partenerilor străini în autoritatea și capacitatea statului de a-și onora angajamentele.

Părțile semnatare ale Înțelegerii vor asigura stabilitatea guvernării printr-o coordonare politică eficientă a deciziilor în cadrul majorității parlamentare, care nu va accepta nici un fel de alianțe separate cu Partidul Democrat și Partidul “Șor”, responsabile de capturarea statului și sărăcirea cetățenilor.

Fenomenul traseismului politic în Parlamentul Republicii Moldova sfidează voința cetățenilor exprimată în cadrul alegerilor parlamentare, stă la baza corupției politice și erodează democrația. Părțile constituente ale prezentei Înțelegeri Politice nu vor accepta niciun fel de traseism politic în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

Înțelegerea se reflectă inclusiv asupra Programului de guvernare și Planul de acțiuni al Guvernului RM pentru anii 2019–2020.

Reformele majore vor fi consultate cu societatea civilă și mediul de experți.

Politica internă

Justiție și combaterea corupției

 • Adoptarea modificărilor la legea procuraturii în formula convenită în vederea selectării unui Procuror General independent, incluzând:
  1. preselecția candidaților la funcția de Procuror General se efectuează de către Comisia constituită de Ministerul Justiției, compusă din ministrul Justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anticorupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile; încă un expert național recunoscut va fi desemnat în Comisie de Președintele Parlamentului Republicii Moldova;
  2. extinderea componenței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) cu 3 membri;
  3. ajustarea prevederilor referitoare la vechimea necesară pentru candidații la funcția de Procuror General;
  4. instituirea unor temeiuri noi și obiective pentru eliberarea din funcție a Procurorului General;
  5. sistarea concursului inițiat de CSP.
 • Reformarea Curții Supreme de Justiție prin revederea competențelor, modificarea condițiilor și a criteriilor de numire a judecătorilor și reducerea numărului acestora, precum și instituirea unei comisii de evaluare externă a tuturor judecătorilor CSJ, președinților și vicepreședinților de instanțe, precum și a procurorilor din Procuratura Anticorupție, procurorilor șefi și adjuncților din procuraturile specializate și teritoriale (comisia de evaluare externă). Aprobarea componenței comisiei externe de evaluare în formula din proiectul actual:
  1. Parlamentul Republicii Moldova – 2 membri;
  2. Președintele Republicii Moldova – 2 membri;
  3. Guvernul Republicii Moldova – 2 membri;
  4. Consiliul Superior al Magistraturii – 2 membri;
  5. Consiliu Superior al Procurorilor – 2 membri;
  6. Platforma Națională din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic – 4 membri;
  7. ministrul justiției, în baza propunerilor primite de la organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova implicați în reforma sectorului justiției – 6 experți străini, ce se bucură de o reputație ireproșabilă și au cel puțin 10 ani de experiență în domeniul dreptului, preferabil în domeniul judiciar și al procuraturii.
 • Asigurarea independenței comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor prin numirea apolitică și transparentă a membrilor acesteia, asigurarea finanțării activității comisiei și asigurarea aplicării/acceptării deciziilor comisiei de către Parlament și alte organe.
 • Consolidarea rolului Procuraturii Anticorupție în combaterea corupției mari și a Centrului Național Anticorupție în combaterea corupției sistemice. În cazul în care mecanismele existente nu vor da rezultate reale și în timp util, reconfigurarea cadrului instituțional antrenat în combaterea corupției.
 • Consolidarea independenței sistemului judiciar prin modificarea Constituției în vederea responsabilizării judecătorilor, unificarea modului de numire a judecătorilor, anularea termenului inițial de numire a judecătorilor pe 5 ani și modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, excluderea membrilor de drept din componența Consiliului Superior al Magistraturii.
 • Instituirea unui mecanism transparent și eficient pentru selectarea avocaților/birourilor de avocați în vederea reprezentării intereselor Guvernului sau altor entități statale în litigiile de peste hotarele Republicii Moldova.
 • Asigurarea independenței judecătorilor prin abrogarea art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002[1].
 • Modificarea cadrului legal pentru asigurarea independenței procesuale a procurorilor.
 • Modificarea Codului de Procedură Penală[2] în vederea simplificării procedurii penale. Revederea sancțiunilor din Codul Penal și Codul Contravențional.
 • Modificarea Constituției[3] în vederea excluderii prezumției caracterului licit al proprietății pentru demnitarii și funcționarii publici.
 • Perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor prin excluderea practicilor de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii/de la persoane care nu pot justifica proveniența, verificarea prioritară a declarațiilor cu risc sporit și introducerea unui registru automatizat de identificare a riscurilor.
 • Consolidarea capacităților de instruire a Institutului Național de Justiție. Asigurarea unei instruiri de calitate a audienților de la INJ prin evaluarea procesului de instruire, modificarea componenței și modului de numire în Consiliul INJ, precum și comisia de admitere și de examinare. Majorarea numărului audienților.
 • Perfecționarea cadrului legislativ ce reglementează regimurile măsurilor asiguratorii, confiscării speciale și confiscării extinse.

Alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 – libere și corecte

 • Asigurarea organizării și desfășurării la 20 octombrie 2019 a alegerilor locale și a celor parlamentare pe circumscripții uninominale în conformitate cu cele mai înalte standarde democratice, restabilind dreptul constituțional al cetățenilor țării de a alege și de a fi ales în mod democratic.
 • Asigurarea finanțării legale și transparente a campaniei electorale de către toți concurenții electorali. Sancționarea conform legii a celor care continuă practica finanțării dubioase și din surse obscure a campaniei electorale. Neadmiterea utilizării resurselor administrative de către concurenții electorali.
 • În scopul eliminării elementelor sistemului oligarhic din cadrul administrației publice locale, părțile își asumă angajamentul de a se abține de la atacuri la persoană în cadrul alegerilor locale. Părțile nu vor susține candidații la funcția de primar, afiliați fostului regim oligarhic și partidelor compromise, în cazul accederii acestora în turul doi al alegerilor locale.

Buna guvernare

 • Respectarea angajamentelor pentru implementarea Acordului de Asociere și accesarea asistenței macrofinanciare și suportului bugetar sectorial din partea Uniunii Europene, în principal, în vederea adoptării/modificării cadrului legal ce ține de:
  • independența financiară a Curții de Conturi;
  • regimul de sancțiuni pentru spălarea banilor;
  • atribuirea contractelor în sectorul utilități;
  • achizițiile publice;
  • Inspecția Financiara, pentru a consolida rolul Inspecției Financiare în ierarhia organelor de control financiar de stat;
  • promovarea controlului financiar public intern;
  • adoptarea noului Cod Vamal.
 • Revizuirea legislației în vederea responsabilizării demnitarilor și funcționarilor din conducerea autorităților autonome și de reglementare în vederea exercitării de către aceștia a sarcinilor în mod eficient și având la bază interesul public (Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței, ANRE, ANRCETI, ANI, CNPF, ANSC etc.). Examinarea oportunității introducerii evaluării externe a conducerii instituțiilor de reglementare.
 • Organizarea concursurilor de recrutare în funcții și demnități publice de către comisii de evaluare independente de factorul politic.
 • Susținerea autonomiei locale și descentralizării prin:
  • Depolitizarea sistemului de transferuri interbugetare și crearea unui mecanism de distribuire obiectivă a acestora și asigurarea independenței față de partidul/partidele de la guvernare.
  • Elaborarea și adoptarea conceptului privind amalgamarea voluntară și/sau în condiții de stimulare a autorității administrației publice locale.
  • Modificarea cadrului normativ în domeniul administrației publice locale prin prisma respectării principiului autonomiei locale și descentralizării în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale și Recomandările Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.
  • Revizuirea și delimitarea competențelor autorităților administrației publice de diferite niveluri de administrare din perspectiva respectării principiului de subsidiaritate (cel mai aproape de cetățean). Optimizarea statutului și competențelor autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea pentru a asigura realizarea și coordonarea lor efectivă pe plan teritorial (asistență socială, educație, patrimoniu cultural etc.).
  • Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice, destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale, prin stabilirea unor reguli clare, creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a fondurilor respective a reprezentanților APL și a societății civile, pe criterii de paritate. În special, ne referim la următoarele fonduri: Fondul rutier, Fondul ecologic, Fondul de eficiență energetică, Fondul de dezvoltare regională.
  • Prelungirea acțiunii fondului de compensare pentru următorii ani până la realizarea angajamentelor și măsurilor de consolidare a bazei fiscale locale.
  • Revizuirea sistemului de redistribuire a veniturilor provenite din impozitarea întreprinderilor și persoanelor fizice, astfel încât acesta să rămână într-o măsură satisfăcătoare la APL de I nivel.
 • Adoptarea unei legi cu privire la autonomia extinsă a localităților raionului Dubăsari, stimularea dezvoltări economice și sociale a localităților aflate în zona de securitate prin revizuirea Legii nr. 39-XVI din 02.03.2006[4].
 • Elaborarea proiectului de lege privind securitatea cibernetică a rețelelor și a sistemelor informatice.
 • Aprobarea legislației necesare pentru desecretizarea informației privind beneficiarii amnistiei capitalului.
 • Aprobarea modificărilor la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Aprobarea politicii fiscale și Bugetului de stat pentru anul 2020.

Economie

 • Asigurarea aplicării eficiente a principiilor liberei concurențe, inclusiv prin reformarea Consiliului Concurenței.
 • Revizuirea legii cu privire la comerțul interior în scopul asigurării protecției producătorului autohton.
 • Modificarea Codului Transportului Feroviar, care prevede separarea în entități independente a Î.S. Calea Ferată din Moldova.
 • Adoptarea modificărilor la Legea privind Codul Transportatorului Rutier.
 • Accelerarea diversificării pieței energetice și implementarea angajamentelor asumate în cadrul Comunității Energetice Europene.
 • Modificarea Legii privind deșeurile de metale feroase și neferoase în vederea demonopolizării S.A. Metalferos.
 • Instituirea Comisiei de Supraveghere a Investițiilor Strategice în active de importanță națională care va analiza tranzacțiile din perspectiva securității naționale.
 • Reorganizarea și consolidarea capacităților Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherii Pieței pentru a oferi servicii de calitate consumatorilor.
 • Modificarea legislației privind achizițiile publice prin introducerea obligativității de a declara beneficiarul final al companiilor participante în contracte cu statul și introducerea răspunderii penale pentru încălcarea acestei prevederi.
 • Adoptarea legii de-offshorizării în vederea limitării participării companiilor din jurisdicții cu nivel redus de transparență fiscală la tranzacții și achiziții în sectorului public.
 • Modificarea Legii cu privire la condominiu care să clarifice raporturile între proprietari, să concretizeze sarcinile pe care le au autoritățile, administratorii în gestionarea condominiului.
 • Adoptarea legii start-upurilor.
 • Acordarea suportului plenar pentru sectorul IMM.
 • Aprobarea cadrului normativ pentru reducerea utilizării numerarului în economie.

Sănătate

 • Elaborarea și adoptarea legii medicamentului în vederea ajustării la legislația europeană (prevăzută în Acordul de asociere RM–UE).
 • Ajustarea Legii privind sănătatea mintală la Convenția ONU pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități (2010) și Declarația europeană cu privire la sănătatea copiilor și tinerilor cu dizabilități intelectuale și a familiilor lor.
 • Adoptarea Legii cu privire la ocrotirea sănătății în redacție nouă.
 • Actualizarea Legii cu privire la drepturile pacientului și a Legii cu privire la exercitarea profesiei de medic.
 • Modificarea legislației în vederea majorării indemnizațiilor pentru tinerii specialiști absolvenți din sistemul medical.
 • Revizuirea cadrului normativ cu referire la activitatea Agenției Naționale de Sănătate Publică pentru redarea funcționalității ei.

Munca

 • Modificarea Codului Muncii pentru a oferi mai mult echilibru în relația angajat-angajator (să se asigure o mai bună protecție pentru angajatori în cazul concedierii angajatului, dar în același timp să protejeze salariații de posibilele abuzuri din partea angajatorului), pentru a stabili măsuri de mediere în caz de litigii în vederea evitării proceselor de judecată atât de frecvent întâlnite acum în care statul cheltuie resurse enorme.
 • Reglementarea activității agențiilor private în domeniul forței de muncă pentru diminuarea migrației ilegale în scop de muncă.

Protecție socială

 • Revizuirea conceptului Ajutorului Social în vederea îmbunătățirii integrării beneficiarilor în câmpul muncii și asigurării unui grad sporit de relevanță, eficiență și țintire mai bună, inclusiv analiza posibilității majorării multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat.
 • Adoptarea legislației cu privire la indexarea de două ori pe an a pensiilor.
 • Reforma Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și revizuirea cadrului legal privind determinare dizabilității.
 • Îmbunătățirea acoperirii cu serviciul de asistență personală a persoanelor cu dizabilitate gravă care necesită suport și îngrijire.
 • Recalcularea anuală, automată a pensiilor pentru cei care lucrează după atingerea vârstei de pensionare.
 • Introducerea plafonului la contribuțiile de asigurări sociale plătite de angajat. Indexarea regresivă a pensiilor foarte mari. Revizuirea modalității de pensionare a judecătorilor și militarilor și alinierea la sistemul de pensionare național.
 • Actualizarea și completarea legislației cu referire la venitul lunar minim garantat de stat calculat.
 • Ajustarea legislației naționale la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
 • Modificarea legii cu privire la veterani.
 • Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopției pentru a asigura celeritatea luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredințare a copilului, precum și pentru a preveni/combate corupția în procesul de adopție.
 • Modificarea și completarea unor acte legislative în scopul reprezentării legale a drepturilor și intereselor copilului, custodiei și responsabilității legale pentru creșterea și îngrijirea copilului (în special în cazul copiilor ai căror părinți/unicul părinte sunt plecați/este plecat peste hotare).
 • Elaborarea și adoptarea cadrului legal privind implementarea Convenției de la Haga din 25.10.1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.
 • Modificarea cadrului normativ pentru asigurarea prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale în domeniul muncii și în sistemul educațional.

Educație, cultură, cercetare, tineret și sport

 • Sporirea gradului de siguranță la locul de muncă a angajaților din sistemul educațional prin modificarea cadrului legal aferent (Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002[1] și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008[5], protejarea angajaților din instituțiile de învățământ împotriva actelor de huliganism).
 • Asigurarea calității în învățământul superior și cercetare prin:
  • Implementarea măsurilor necesare pentru utilizarea mai eficientă a resurselor financiare destinate învățământului superior și pentru creșterea calității și relevanței acestuia:
   • prin implementarea unei Metodologii de Finanțare a Învățământului Superior potrivit unei formule de finanțare echitabile, dar corecte, menite să motiveze nu doar predarea și învățarea, dar și performanța academică;
   • prin reconfigurarea rețelei de instituții de învățământ superior (amalgamarea voluntară prin fuzionare, absorbție, crearea de filiale) și prin încurajarea parteneriatelor dintre universități;
  • Asigurarea sinergiei învățământului superior și cercetării științifice, a stimulării cercetării colaborative între universități și institute de cercetare prin finanțarea proiectelor comune, prin încurajarea amalgamării voluntare pentru reconfigurarea rețelei de organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării.
 • Sporirea impactului rezultatelor activității de cercetare și inovare asupra mediului de afaceri și a societății în ansamblu prin:
  • Identificarea nișelor de specializare inteligentă a Republicii Moldova pentru promovarea cercetării bazate pe excelență în domenii strategice, cu relevanță și impact asupra economiei și a societății.
  • Sporirea numărului de tineri implicați în proiecte de cercetare și inovare.
  • Evaluarea și identificarea necesităților reale de îmbunătățire a infrastructurii naționale de cercetare.
  • Conectarea infrastructurii de cercetare din Republica Moldova la infrastructurile pan-europene.
 • Racordarea sistemului de învățământ profesional tehnic la nevoile pieței muncii și la realitățile demografice din Republica Moldova, prin redimensionarea rețelei instituțiilor de învățământ și consolidarea învățământului dual, inclusiv prin adoptarea proiectului Legii Uceniciei.
 • Crearea unui sistem de sprijin (de tip “a doua șansă”) pentru absolvenții de gimnaziu care au părăsit sistemul educațional dar nu s-au regăsit pe piața muncii.
 • Adoptarea modificărilor necesare la Codul Educației[6], cu referire la:
  • Transparentizarea finanțării și eficientizarea activității instituțiilor de educație timpurie prin aplicarea unei formule de finanțare unice.
  • Introducerea noțiunii de “instituție de circumscripție” și racordarea continuă a rețelei instituțiilor de învățământ primar și secundar (treapta I și treapta II) la realitățile demografice, în condițiile asigurării garantate a accesului la servicii educaționale de calitate a fiecărui copil.
  • Flexibilizarea planului-cadru și oferirea posibilității alegerii disciplinelor de studii pentru elevii de liceu, în condițiile restructurării învățământului liceal prin asigurarea unei rețele funcționale și eficiente de instituții în fiecare regiune.
 • Reconceptualizarea dezvoltării resurselor umane în domeniul educației – Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL), care va asigura pregătirea resursei umane din educație printr-o strânsă legătură dintre teoria și rezultatele cercetării educaționale moderne și practica zilnică din școală. INEL va fi format prin auditarea și amalgamarea instituțiilor pedagogice și de formare continuă existente, în scopul promovării politicilor unice și standardelor de calitate pentru:
  • Programele de formare pedagogică inițială.
  • Programele de masterat.
  • Sporirea calității și relevanței cercetărilor în domeniul pedagogiei prin programe de doctorat și postdoctorale, proiecte de cercetare în scopul dezvoltării științelor educației.
  • Formarea continuă relevantă a cadrelor didactice și manageriale, cu axare pe dezvoltarea competențelor profesionale și competențelor de leadership educațional.
 • Sporirea calității și eficienței procesului de profesionalizare a cadrelor didactice din învățământul general prin asigurarea introducerii și dezvoltării mentoratului de practică, mentoratului de inserție profesională și mentoratului de dezvoltare profesională.
 • Elaborarea și adoptarea Legii monumentelor istorice, în vederea protejării acestora, a stopării și a pedepsirii actelor de distrugere abuzivă.
 • Modificarea Legii monumentelor de for public, în vederea asigurării selectării prin concurs a autorilor monumentelor de for public și asigurării calității și valorii culturale a monumentelor.
 • Asigurarea eficienței activității instituțiilor din domeniul teatral și artistic, prin stabilirea mecanismului de finanțare pe bază de performanță, transparentizarea procesului de angajare a directorilor în bază de concurs și introducerea categoriilor de instituții prin modificarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice.
 • Crearea Agenției naționale pentru dezvoltarea programelor și activității de tineret.
 • Implementarea unui plan național de stagii de practică pentru tineri.
 • Adoptarea unui plan național de acțiuni pentru sprijinirea sportului de masă, sportului școlar și celui de performanță.

Agricultura

 • Asigurarea și simplificarea accesului la finanțare, inclusiv majorarea treptată a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului rural (cu utilizarea fondurilor europene din Programul ENPARD), dar și majorarea suportului financiar pentru tinerii fermieri, agricultori-femei și pentru agricultura ecologică.
 • Alinierea cadrului normativ privind producția ecologică la legislația UE.
 • Modificarea legii cu privire la subvenționare pentru asigurarea și simplificarea accesului la finanțare și asigurarea sustenabilității Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, cu accente pe dezvoltarea rurală, suport tinerilor și femeilor fermieri.
 • Stabilirea cerințelor sanitar-veterinare privind colectarea, transportarea, depozitarea, prelucrarea, folosirea, eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman.
 • Elaborarea mecanismelor de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 257 privind organizarea și funcționarea a piețelor produselor agricole și agroalimentare[7], a mecanismului de intervenție prin procurarea și re-vânzarea anumitor produselor agroalimentare autohtone pentru echilibrarea situației pe piață.
 • Elaborarea și implementarea Strategiei de administrare a resurselor acvatice destinate irigării terenurilor agricole.
 • Crearea Fondului de Garantare a Creditelor Agricole.
 • Examinarea oportunității asigurării obligatorii a activităților agricole.
 • Demonopolizarea pieței de comercializare a producției agricole și alimentare.
 • Lansarea unui program național de promovare a produsului autohton, inclusiv prin adoptarea legislației care să determine producătorii și procesatorii de produse să afișeze pe ambalaje originea materiei prime din Republica Moldova.
 • Perfecționarea cadrului normativ funciar în vederea folosirii mai raționale a terenurilor agricole, inclusiv prin adoptarea noului Cod funciar.
 • Adoptarea legii speciale privind combaterea hazardurilor în agricultură.

Protecția mediului

 • Combaterea concurenței neloiale și responsabilizarea agenților economici în vederea respectării rigorilor impuse de legislația de mediu prin facilitarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător (modificarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător[8]).
 • Dezvoltarea sistemului integrat de autorizare și control în domeniul protecției mediului în vederea prevenirii poluării industriale prin adoptarea Legii privind emisiile industriale.
 • Înăsprirea pedepselor pentru încălcarea legislației de mediu prin modificarea Codului Contravențional și Codului Penal.
 • Creșterea calității aerului atmosferic prin reglementarea emisiilor de surse fixe și mobile de poluare a aerului atmosferic (adoptarea Legii privind protecția aerului atmosferic).
 • Conservarea și sporirea biodiversității pădurilor prin adoptarea noului Cod silvic și Legii cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere.
 • Ajustarea Nomenclatorului actelor permisive în conformitate cu prevederile Codului subsolului.

Mass-media

 • Demonopolizarea pieței publicității din Republica Moldova, inclusiv prin adoptarea legii cu privire la publicitate.
 • Asigurarea condițiilor de piață echitabile pentru toți actorii de media din Republica Moldova, inclusiv prin reformarea Consiliului Audiovizualului.
 • Reformarea și depolitizarea IPNA Teleradio-Moldova, astfel încât aceasta să servească intereselor cetățenilor.

Politica externă

Promovarea și implementarea unei politici externe active, echilibrate pentru a atinge următoarele obiective:

Integrare Europeană

 • Implementarea consecventă a Acordului de Asociere (AA). Susținere politică pentru actele legislative incluse în AA, precum și în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere (PNAAA);
 • Consolidarea dialogului politic RM–UE. Extinderea formatelor de cooperare cu UE;
 • Prioritizarea implementării condiționalităților privind asistența macro-financiară. Susținere politică pentru condițiile incluse în Memorandumul (MoU) RM–UE cu privire la Asistența macro-financiară (MFA).

Diaspora & cetățeni

 • Consolidarea relațiilor autorităților publice centrale ale Republicii Moldova cu reprezentanții diasporei. Îmbunătățirea semnificativă a serviciilor consulare pentru concetățenii Republicii Moldova care locuiesc peste hotarele țării.

Securitate și parteneriate strategice

 • Consolidarea cooperării pe domeniul construcției instituțiilor democratice, creării oportunităților economice și implementării proiectelor sociale cu SUA.
 • Dezvoltarea relațiilor privilegiate și a parteneriatului strategic cu România pe plan politic, economic și cultural. Promovarea proiectelor de infrastructură comună.
 • Normalizarea relațiilor politice și economice cu Federația Rusă asigurând respectarea reciprocă a intereselor naționale.
 • Promovarea cooperării intensificate și bunei vecinătăți cu Ucraina.
 • Continuarea demersurilor pentru consolidarea suportului internațional pentru soluționarea problemei transnistrene prin întărirea măsurilor de încredere de pe ambele maluri ale Nistrului, demilitarizarea regiunii transnistrene în contextul reglementării politice comprehensive a conflictului, conform prevederilor constituționale și angajamentelor internaționale existente în baza unității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Drepturile omului și societatea civilă

 • Menținerea unei poziții consecvente, aliniată la cea a UE, pe dimensiunea de politică externă și în special a drepturilor omului.
 • Ratificarea Convenției de la Istanbul: Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
 • Asigurarea respectării efective a principiului nediscriminării prin promovarea proiectului de lege pentru revizuirea cadrului normativ privind asigurarea egalității și a mecanismului instituțional național.
 • Adoptarea în lectura a doua a proiectului de lege nr. 301 privind modificarea codului penal și contravențional în vederea combaterii faptelor motivate de ură după ajustarea proiectului conform bunelor practici internaționale.
 • Modificarea cadrului legal pentru a asigura rolul instituției Avocatului Poporului în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și Principiile de la Paris (Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)[9]).
 • Adoptarea în lectura a doua a proiectului de lege privind organizațiile necomerciale, fără modificări esențiale față de versiunea aprobată de Guvern.
 • Asigurarea implicării reale și efective a societății civile în procesul decizional prin revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ privind transparența decizională, inclusiv introducerea obligației instituțiilor publice să supună dezbaterilor petițiile colective semnate de un număr semnificativ de cetățeni.
Chișinău, 16 septembrie 2019