Coaliția Pro Europeană

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Coaliția Pro Europeană

Coaliția Pro Europeană

Acord politic

privind constituirea și funcționarea Coaliției Pro Europene (CPE)

Prin prezentul Acord politic, părțile semnatare:

Partidul Liberal Democrat din Moldova, și
Partidul Democrat din Moldova, și
Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal (grupul Partidul Liberal reformator / PLr),

denumite în continuare “părți semnatare” și/sau “membrii coaliției” și/sau “componentele coaliției”, ca noțiuni la singular, plural sau derivatele acestora,

 1. Realizând necesitatea unei guvernări stabile și eficiente, în baza coalizării forțelor responsabile din Parlament, capabile să ajungă la compromis în interesul național;
 2. Apreciind că alegerile parlamentare anticipate ar agrava problemele Republicii Moldova și ale cetățenilor, iar o nouă guvernare, stabilă și eficientă, poate fi realizată doar pe calea coalizării forțelor responsabile din Parlament, capabile să ajungă la compromis,
 3. Angajându-se să asigure o guvernare eficientă în Republica Moldova până la următoarele alegeri parlamentare ordinare, susținută de o majoritate funcțională în Parlament, care-și propune și asigurarea funcționării organelor de conducere a Parlamentului, prin alegerea Președintelui Parlamentului și suplinirea vacanței altor funcții din Parlament,

constituie Coaliția Pro Europeană (în continuare Coaliția, denumirea prescurtată CPE) stabilind organizarea, mecanismele, prioritățile și garanțiile ei de funcționare.

Principii de formare a Coaliției

 1. Rațiunea de constituire a Coaliției este determinată de așteptările majorității cetățenilor Republicii Moldova, de necesitatea stringentă de a îmbunătăți mecanismele de guvernare, precum și de evaluările critice făcute asupra experiențelor politice anterioare, a situației interne și externe a țării, a pozițiilor adoptate la această etapă de actorii politici relevanți.
 2. Refacerea majorității legislative este vital necesară pentru interesele naționale ale Republicii Moldova, care revendică de urgență:
  1. Asigurarea conducerii funcționale și eficiente a Parlamentului, prin alegerea Președintelui Parlamentului și suplinirea vacanței altor funcții din Parlament;
  2. Investirea unui nou Guvern și sprijinirea Programului de activitate în Parlament de către o majoritate pro-europeană stabilă și responsabilă;
  3. Continuarea reformelor asumate pentru a asigura creșterea bunăstării cetățenilor, dezvoltarea economică durabilă și apropierea de valorile occidentale.
 3. Coaliția consideră continuarea cursului strategic de integrare europeană a Republicii Moldova drept prioritate națională. Eforturile coaliției vor fi îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor curente și pe termen mediu: obținerea calității de stat asociat cu UE, crearea zonei de comerț liber și asigurarea libertății de deplasare în spațiul UE a cetățenilor Republicii Moldova. În procesul de integrare europeană Coaliția va pune accentul prioritar pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, având la bază stimularea unei economii competitive, orientate spre investiții, inovații, asigurarea echității sociale, îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și susținerea relațiilor dintre ei în armonie cu mediul ambiant. Coaliția va acționa constant și consecvent pentru a consolida societatea în ferma convingere că toată clasa politică trebuie să pună prioritățile naționale ale Republicii Moldova mai presus de orice dispute politice.
 4. Principiile de bază ale Coaliției sunt:
  • supremația legii și independenta justiției;
  • eliminarea corupției din actul de guvernare și din mentalitatea colectivă;
  • neadmiterea subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid;
  • afirmarea și respectarea drepturilor și libertăților omului;
  • corelarea solidarității sociale cu responsabilitatea față de societate;
  • dezvoltarea durabilă prin afirmarea competiției corecte în cadrul unei veritabile economii de piață;
  • implementarea respectului, tolerantei și a altor principii ale unui stat democratic.
 5. Principiile speciale în funcționarea Coaliției sunt:
  • distribuirea clară și asumarea responsabilității politice pentru domeniile repartizate membrilor Coaliției în procesul guvernării;
  • respectul pentru partenerii de Coaliție, încrederea reciprocă și colegialitatea, transparența, consensualitatea și spiritului consultativ în luarea deciziilor.

Organizarea Coaliției

 1. Coaliția de guvernare este o asociație politică benevolă, constituită de către părțile semnatare care, prin formarea unei majorități parlamentare stabile, susțin programul de guvernare al Coaliției, pentru toată perioada de până la finalizarea în termenul prevăzut de legislație al mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XIX.
 2. Adunarea Generală a Coaliției este forul ce întrunește toți deputații și miniștrii Coaliției, conducerea partidelor-membre, care se convoacă la propunerea liderilor Coaliției sau a Consiliului Coaliției și dezbate subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova și Coaliția de guvernare. Adunarea Generală a Coaliției se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru. Adunarea Coaliției este moderată prin rotație de unul din liderii partidelor sau entităților politice semnatare. Ordinea de zi a adunării este pregătită de Secretariatul Coaliției în baza propunerilor partenerilor de Coaliție și se repartizează membrilor Adunării după aprobarea ei de către Consiliul Coaliției. Deciziile Adunării Coaliției se adoptă prin consens.
 3. Reuniunea liderilor Coaliției întrunește liderii partidelor și entităților politice semnatare ale Acordului Coaliției, care se vor întruni, de regulă, săptămânal, pentru a coordona subiectele de pe agenda guvernării și chestiunile principiale de organizare și/sau funcționare a Coaliției.
 4. Consiliul Coaliției este format din delegațiile părților semnatare ale Acordului de coaliție, în număr de până la 4 persoane pentru fiecare delegație, care stabilesc agenda comună și decid asupra proiectelor care nu au întrunit consensul în cadrul Consiliului Parlamentar și/sau Prezidiul Guvernului. Consiliul coaliției se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părțile semnatare ale Acordului de coaliție, dar nu mai rar decât o dată la două săptămâni și adoptă deciziile pe bază de consens. Ședințele Consiliului Coaliției sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Coaliției este pregătit de către Secretariatul Coaliției în baza propunerilor partenerilor de Coaliție și se repartizează membrilor Consiliului cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Ședințele Consiliului sunt moderate prin rotație de reprezentanții părților semnatare. În cadrul Consiliului Coaliției se va discuta și se va decide asupra subiectelor care se referă la:
  • demiterea (revocarea) Președintelui și vicepreședinților Parlamentului;
  • inițierea procedurii de demisie a Președintelui Republicii Moldova;
  • votul de neîncredere Guvernului;
  • demiterea (remanierea) miniștrilor, viceminiștrilor și conducătorilor autorităților publice centrale;
  • soluționarea divergențelor de opinii și problemelor apărute în activitatea Consiliului parlamentar al Coaliției și Prezidiului Guvernului;
  • hotărârile de angajare a răspunderii Guvernului;
  • suspendarea Hotărârilor Guvernului;
  • convocarea sesiunilor extraordinare și/sau speciale ale Parlamentului;
  • modificări structurale și de competență ale instituțiilor statului;
  • subiecte cu caracter organizatoric care vizează funcționarea instituțiilor statului și alte subiecte prevăzute de prezentul Acord.

  Fără acordul prealabil al Consiliului, fracțiunile parlamentare constituante ale Coaliției nu vor iniția și nu vor susține acordarea votului de neîncredere Guvernului, nu vor iniția și nu vor susține convocarea sesiunilor extraordinare ale Parlamentului, nu vor susține proiectele opoziției. În cazurile în care proiectele propuse de opoziția parlamentară aduc o valoare importantă pentru societate, susținerea acestor proiecte va fi decisă de Consiliul Coaliției în bază de consens.

 5. Consiliul parlamentar al Coaliției este format din deputați reprezentanți ai părților semnatare, având drept competență stabilirea priorităților agendei legislative a Coaliției. Părțile semnatare deleagă în Consiliul parlamentar al Coaliției reprezentanții săi din: Biroului permanent al Parlamentului, președinții, vicepreședinții, secretarii fracțiunilor parlamentare și comisiilor permanente ce le revin. Ședințele Consiliului parlamentar sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului, sunt moderate prin rotație de reprezentanții acestora, adoptă decizii prin consens și se convoacă, de regulă, cu 24 de ore înainte de ședințele Biroului Permanent al Parlamentului.
 6. Ședințele Executivului sunt precedate de ședințele Prezidiului Guvernului, în cadrul cărora se aprobă ordinea de zi a ședințelor Guvernului și se discută, după caz, proiectele în privința cărora există divergențe de opinii, inclusiv cele promovate de miniștri și neacceptate de Cancelaria de Stat. Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se iau prin consens. În cazul când nu este posibilă identificarea unei soluții consensuale pe marginea unui proiect de hotărâre, proiectul în cauză nu va fi inclus pe agenda ședinței Guvernului, iar problema respectivă va fi pusă în discuție la Consiliul Coaliției. Ședințele Prezidiului Guvernului au loc cu cel puțin trei zile înainte de ședința Executivului.
 7. Secretariatul Coaliției este o entitate permanentă cu funcții tehnice, care asistă activitatea Coaliției pe toate dimensiunile sale: politic, legislativ și executiv. Secretariatul este condus de Secretarul General al Coaliției. Secretariatul are următoarele atribuții de bază:
  • sistematizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale a Coaliției, Consiliului Coaliției, Consiliului Parlamentar al Coaliției, asigură perfectarea proceselor verbale ale ședințelor entităților menționate și semnarea lor de către reprezentanții părților semnatare ale Acordului;
  • monitorizează implementarea deciziilor Coaliției și prezintă Consiliului Coaliției, lunar sau la solicitare, rapoarte despre executare deciziilor menționate.

  Secretariatul funcționează conform regulamentului și organigramei, aprobate de Consiliul Coaliției, care decide, inclusiv, asupra componenței și a atribuțiilor acestuia. Consiliul Coaliției va elabora și aproba regulamentul și organigrama Secretariatului, inclusiv va desemna și numi Secretarului General al Coaliției, într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord.

 8. Părțile semnatare a prezentului Acord stabilesc și se angajează să formeze organele de conducere și de lucru a Coaliției, într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data semnării Acordului.

Priorități pentru Programul de guvernare

 1. Prezentul acord politic fixează următoarele priorități ale guvernării, urmând ca obiectivele acesteia să fie expuse în Programul de activitate a Guvernului:
  • integrarea europeană ca prioritate absolută a politicii interne și externe a Republicii Moldova;
  • reintegrarea teritorială și consolidarea statului;
  • echilibrarea relațiilor externe și menținerea parteneriatelor favorabile Republicii Moldova;
  • dezvoltarea economică modernă bazată pe investiții, inovații și competitivitate;
  • asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate;
  • dezvoltarea agriculturii moderne, bazate pe tehnologii și sisteme performante de colectare și procesare a materiilor prime agricole;
  • modernizarea infrastructurii;
  • implementarea politicilor sociale pro-active, orientate spre sporirea bunăstării cetățenilor și creșterea calității vieții;
  • reforma administrației publice și descentralizarea;
  • asigurarea continuității și finalității reformelor în justiție, în domeniul mediului de afaceri și climatului investițional, în energetică, infrastructura calității, educație, sănătate, asigurarea ordinii de drept, combaterea corupției, a infracțiunilor economice și financiare;
  • reformarea organelor procuraturii, eficientizarea și transparentizarea activității organelor pentru ocrotirea normelor de drept;
  • asigurarea supremației legii și a respectării drepturilor omului.

Conducerea Parlamentului și a Guvernului

 1. Părțile semnatare ale prezentului Acord aplică principiul continuității în asumarea responsabilității pentru administrarea eficientă a domeniilor de bază care derivă din formula anterioară a coaliției de guvernare:
 2. Componentele Coaliției se angajează să contribuie efectiv la alegerea organelor de conducere ale Parlamentului în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului și conform repartizării stabilite în Anexa nr. 1.
 3. Guvernul de coaliție va fi format conform repartizării stabilite (Anexa nr. 2). Va fi asigurată o continuitate a atribuțiilor/funcțiilor actualelor ministere și agenții guvernamentale (Anexa nr. 2).
 4. Consecutivitatea formării organelor de conducere ale Parlamentului și formarea/investirea Guvernului (în aceiași zi) este următoarea:
  1. alegerea Președintelui Parlamentului (dl. Igor Corman, PDM);
  2. investirea Guvernului prin acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului (dl. Iurie Leancă – Prim-ministru, PLDM);
  3. alegerea Vicepreședinților Parlamentului;
  4. numirea Președintelui Comisiei juridice, numiri și imunități;
  5. numirea Președintelui Comisiei politică externă și integrare europeană.
 5. Orice redistribuire a competențelor, funcțiilor, orice schimbări instituționale se vor decide doar în bază de consens în cadrul Consiliului Coaliției. Nerespectarea acestui principiu este considerată o încălcare gravă a prezentului Acord și duce la încetarea Acordului, la destrămarea Coaliției și retragerea încrederii Guvernului investit.
 6. În cazul în care Prim-ministrul Republicii Moldova iа în considerare înlocuirea unui membru al Guvernului sau a unui conducător ai instituțiilor subordonate Executivului, remanierea sau înlocuirea respectivă este inițiată/realizată, în mod obligatoriu, doar cu consultarea și acordul membrului Coaliției care a delegat acea persoană.
 7. În cazul în care un membru al Coaliției, decide retragerea unui ministru din Guvern sau a unui conducător a instituției centrale, delegat de această componentă, ceilalți membrii ai Coaliției vor susține solidar demiterea respectivă. Demiterea și înlocuirea respectivă va fi susținută și de Prim-ministru, care va iniția procedurile legale corespunzătoare (i.e. remaniere). Urmare a demiterii unui ministru, la funcția vacantă va fi înaintată candidatura unui alt ministru la propunerea partenerului de coaliție, căruia i-а revenit această funcție în rezultatul repartizării mandatelor.
 8. Pentru retragerea și înlocuirea unor persoane din funcții sau poziții la nivel de Parlament, se vor aplica aceleași reguli descrise la pct. 22–24, cu susținerea factorilor de decizie corespunzători (i.e. conducerea Parlamentului).
 9. Propunerile parvenite din partea membrilor Coaliției, care țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea persoanelor din Guvern (inclusiv instituții subordonate) și Parlament (potrivit prevederilor prezentului Acord), inclusiv de mandatare a reprezentanților săi în organele de lucru a Coaliției, se face în baza unei scrisori semnate de liderul partidului / entității politice – membre a Coaliției.
 10. Scrisoarea respectivă este depusă la Secretariatul Coaliției pentru înregistrare, fiind transmisă ulterior Consiliului Coaliției pentru a fi adusă la cunoștința factorilor de decizie și executată. Scrisoarea respectivă devine parte integrantă a prezentului Acord, și executarea schimbărilor legate de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane solicitate de membrul coaliției, este monitorizată de Secretariatul Coaliției, care la rândul său, va informa Consiliul Coaliției.
 11. Încălcarea principiilor și regulilor expuse mai sus (p. 22–27), ce țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane, mandatarea persoanelor în organele de lucru ale Coaliției sau alte instituții, modificarea structurii și competențelor instituțiilor, sunt considerate încălcări grave a prezentului Acord și duc |a încetarea acestuia, la destrămarea Coaliției și retragerea încrederii Guvernului investit.
 12. Părțile semnatare ale prezentului Acord, membrii ai Coaliției, stabilesc și se angajează să delimiteze atribuțiile vicepreședinților Parlamentului. Astfel, Consiliul Coaliției va elabora și aproba hotărârea cu privire la delimitarea atribuțiilor și o va propune spre adoptare Biroului Permanent al Parlamentului. Termenul pentru aprobarea acestei hotărâri este cel târziu data de 15 iunie 2013.

Modificări structurale și instituționale în cadrul Guvernului

 1. Coaliția va implementa principiul neadmiterii subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid. Funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor subordonate Guvernului vor fi asigurate și propuse de părțile semnatare, conform negocierilor purtate cu acestea, în baza criteriilor de responsabilitate, performanțe și profesionalism. Delimitarea responsabilităților pe domenii de activitate, prin asumarea conducerii instituțiilor respective de către părțile semnatare, sunt stabilite în anexe, părți componente a prezentului Acord.
 2. Coaliția va aplica principiul asumării totale a responsabilității politice în cadrul instituțiilor guvernamentale, care presupune dreptul conducătorului de a-și forma echipa și obligația lui de a asigura eficiența acesteia.
 3. Coaliția va continua reformele menite să asigure stabilitatea în funcție, respectarea drepturilor și a șanselor de avansare în cariera profesională a funcționarilor publici.
 4. În contextul acestor principii, precum și drept rezultat al evaluării experienței anterioare de guvernare, se vor opera următoarele modificări structurale în Executiv:
  • Se instituie Corpul de control al Prim-ministrului, cu funcții de verificare a modului în care se execută deciziile Guvernului (i.e. Hotărârile Guvernului și dispozițiile Prim-ministrului);
  • Se instituie Agenția veniturilor publice, subordonată Guvernului, care va încorpora Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal principal de Stat.
 5. Coaliția de guvernare va evalua oportunitatea operării și fezabilitatea implementării a altor modificări structurale și funcționale pentru a asigura eficiența, optimizarea și transparența actului de guvernare, axându-se pe următoarele domenii prioritare:
  • Consolidarea capacității instituționale în implementare reformei Administrației Publice Locale și Centrale; Consolidarea capacităților în domeniul gestionării asistentei externe;
  • Dezvoltarea capacităților în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor;
  • Eficientizarea administrării întreprinderilor de stat și proprietății publice;
  • Consolidarea independenței și profesionalismului instituțiilor autonome cu atribuții de aplicare a sancțiunilor penale și administrative, care au în sarcină protejarea statului de drept și a intereselor cetățenilor;
  • Fortificarea capacităților în domeniul gestionării frontierei de stat;
  • Eficientizarea controlului utilizării banilor publici;
  • Perfecționarea și transparentizarea procedurilor de achiziții publice;
  • Optimizarea controlului în domeniul infracțiunilor economice;
  • Reformarea sistemului de administrare și executare judecătorească.

Echilibre și garanții în cadrul Coaliției

 1. Prezentul acord, dincolo de stabilirea cadrului politic de cooperare între componentele Coaliției, este asumat și ca un angajament al acestora față de cetățenii Republicii Moldova și față de partenerii externi ai țării. Încălcarea prevederilor Acordului implică din oficiu denunțarea acestuia și va conduce la asumarea răspunderii față de cetățenii și partenerii Republicii Moldova.
 2. Părțile semnatare a prezentului Acord, se angajează să sprijine Guvernul Coaliției Pro Europene, în condițiile și termenele prezentului Acord, până la finalul mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XIX și să nu participe sub nici o formă la declanșarea alegerilor anticipate, înțelegând că acest lucru este împotriva intereselor cetățenilor, dar și împotriva intereselor Republicii Moldova.
 3. Semnatarii prezentului Acord se angajează să renunțe la atacuri politice reciproce și la alte manifestări (inclusiv atacuri la persoană și acuzații publice), capabile să destabilizeze situația politică din Republica Moldova. Coaliția nu va admite numirea sau menținerea în funcții de răspundere a persoanelor condamnate pentru fapte de corupție. Dacă asemenea cazuri, confirmate prin decizii sau acțiuni ale instanțelor de drept, se vor atesta pe parcursul guvernării comune, ele nu vor fi utilizate pentru a ataca politic partenerii, dar se vor lua în mod solidar măsuri aprobate de Consiliul Coaliției pentru redresarea situației.
 4. Membrii Coaliției vor respecta regulile competiției politice corecte și identitatea ideologică a fiecăruia, dar, în același timp, vor aplica în mod disciplinat mecanismele de conlucrare în cadrul Coaliției stabilite prin prezentul Acord politic.
 5. Membrii Coaliției, semnatari ai prezentului Acord și reprezentanții mandatați ai acestora, inclusiv cei delegați în instituțiile statutului, nu vor întreprinde acțiuni sau se vor manifesta prin inacțiuni, ce ar aduce prejudicii de imagine Coaliției.
 6. Părțile semnatare ale prezentului Acord nu vor bloca, intenționat și cu rea-credință, luarea deciziilor în Coaliție, ce ar putea avea ca efect periclitarea funcționalității Coaliției sau a unor instituții de stat.
 7. Membrii Coaliției vor coordona reciproc opiniile exprimate public în privința celor mai importante probleme ale societății și legate de administrarea puterii de stat. În acest context, miniștrii și alți reprezentanți ai coaliției în autoritățile publice nu se vor expune prin luarea unor poziții publice contradictorii și critice față de deciziile adoptate de partenerii de Coaliție, în alte domenii de activitate decât cele asumate.
 8. Membrii Coaliției, partide politice și grupuri parlamentare, nu vor iniția și nu vor accepta trecerea membrilor acestora de la un partid/grup la alt partid/grup, component al Coaliției.
 9. Membrii Coaliției nu vor înainta și nu vor vota proiectele promovate de opoziția parlamentară, cu excepția cazurilor în care acestea aduc o valoare importantă pentru societate și Consiliul Coaliției decide susținerea lor.
  Acest angajament este asumat de fiecare deputat semnatar al Acordului de constituire a Coaliției, iar scopul lui este de a preveni apariția de tensiuni pe interiorul CPE.
 10. Membrii Coaliției nu vor înainta și nu vor vota, fără aprobarea prealabilă la Consiliul Coaliției, proiectele de Legi și Hotărâri de Parlament și de Guvern, privind demiterea sau limitarea de competență a unui membru al Coaliției în structurile de stat.
 11. Pentru a consolida încrederea între membrii coaliției, stabilirea unor mecanisme eficiente de cooperare în cadrul acesteia, precum și instituționalizarea prin legiferare a Coaliției, membrii semnatari ai prezentului Acord, stabilesc și își asumă angajamentul elaborării și aprobării unei legi cu privire la coalițiile de guvernare. Legea va fi aprobată într-un termen de cel mult 21 zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord (dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2013).

Dispoziții finale și tranzitorii

 1. Prezentul Acord intră in vigoare la data semnării acestuia. Acordul este semnat de liderii de partide și grupuri parlamentare, toți deputații reprezentanți ai acestora, confirmând prin acest fapt asumarea unei responsabilități personale pentru crearea și funcționarea eficientă a Coaliției.
 2. Pentru a asigura atașamentul față de prevederile prezentului Acord, principiile și mecanismele de funcționare ale Coaliției, prezentul Acord este semnat, printr-o declarație politică atașată, de către candidatul desemnat la funcția de Prim-ministru (dl. Iurie Leancă).
 3. Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului Coaliției, adoptată în bază de consens. Propunerile de modificare vor respecta un termen de preaviz de 10 zile calendaristice și vor fi depuse la Secretariatul Coaliției, care le va transmite imediat celorlalte componente ale Coaliției. Deciziile privind aderarea altor părți semnatare la Coaliție se vor adopta doar prin hotărârea Adunării Generale a Coaliției.
 4. Prezentul Acord poate fi denunțat exclusiv prin acordul comun al părților constituante ale Coaliției.
 5. Partea semnatară, care unilateral denunță prezentul Acord, sau încalcă în mod deliberat și asumat principiile și prevederile lui, acceptă asumarea responsabilității pentru demiterea Guvernului și consecințele politice corespunzătoare legate de desființarea majorității Parlamentare și lichidarea Coaliției.
Chișinău, 30 mai 2013
Vlad Filat, Președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM)

Marian Lupu, Președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM)
Ion Hadârcă, Președintele Fracțiunii Partidului Liberal (grupul PLr)

Deputații PLDM

 1. Angel Agache
 2. Iurie Apostolachi
 3. Ion Balan
 4. Ion Butmalai
 5. Alexandru Cimbriciuc
 6. Ghenadie Ciobanu
 7. Maria Ciobanu
 8. Iurie Chiorescu
 9. Tudor Deliu
 10. Anatolie Dimitriu
 11. Elena Frumosu
 12. Gheorghe Focșa
 13. Simion Furdui
 14. Valeriu Ghilețchi
 15. Simion Grișciuc
 16. Vladimir Hotineanu
 1. Ivan Ionaș
 2. Veaceslav Ioniță
 3. Nicolae Juravschi
 4. Chiril Lucinschi
 5. Gheorghe Mocanu
 6. Maria Nasu
 7. Nicolae Olaru
 8. Liliana Palihovici
 9. Nae-Simion Pleșca
 10. Valeriu Streleț
 11. Petru Știrbate
 12. Iurie Țap
 13. Andrei Vacarciuc
 14. Piotr Vlah
 15. Lilian Zaporojan

Deputații PDM

 1. Raisa Apolschii
 2. Iurie Bolboceanu
 3. Vasile Botnari
 4. Gheorghe Brașovschi
 5. Andrian Candu
 6. Igor Corman
 7. Dumitru Diacov
 8. Stella Jantuan
 9. Valeriu Guma
 10. Vlad Plahotniuc
 11. Oleg Sîrbu
 12. Alexandr Stoianoglo
 13. Valentina Stratan
 14. Oleg Țulea

Deputații fracțiunii PL

 1. Anatol Arhire
 2. Oleg Bodrug
 3. Vadim Cojocaru
 4. Ana Guțu
 5. Valeriu Saharneanu
 6. Vadim Vacarciuc

Declarația politică de atașament

față de prevederile Acordului Politic de constituire a Coaliției Pro Europene (CPE)

Constituirea Coaliției Pro Europene readuce echilibrul pe scena politică și asigură menținerea Republicii Moldova pe calea Europeană.

În calitate de Prim-ministru, susținut de către Coaliția Pro Europeana, am ca obiectiv asigurarea unei guvernări eficiente, echilibrate, care să aibă la bază interesele cetățenilor.

Prioritatea noului Guvern este revenirea la agenda de reforme, astfel încât să putem eficientiza activitatea instituțiilor statului și să putem respecta angajamentele pe care le avem în primul rând față de cetățeni, dar și în relația cu partenerii externi. Pentru acest lucru este nevoie însă de efortul întregii echipe guvernamentale, dar este nevoie și de o foarte bună conlucrare între toate instituțiile statului. Ca Prim-ministru, voi veghea ca pe interiorul Guvernului să existe o atmosferă pozitivă și constructivă de lucru, ca prioritatea fiecărui membru al Cabinetului, indiferent de partidul din care face parte, să fie implementarea Programului de Guvernare al Coaliției Pro Europene. Voi promova o comunicare deschisă cu membrii Cabinetului, dar și cu reprezentanții Coaliției.

Repartizarea instituțiilor în cadrul noului Guvern s-a făcut pe principiul asumării totale a responsabilității de către cei care gestionează activitatea instituțiilor, iar eu, ca Prim-ministru, voi trata, de asemenea, această funcție nu ca pe un mandat politic, ci în primul rând, ca pe o asumare a responsabilității pentru buna activitate a Guvernului.

Îmi asum acordul politic care stă la baza constituirii Coaliției Pro Europene și Programul de Guvernare. Sunt două documente care vin să asigure atât stabilitatea politică, cât și realizarea proiectelor ambițioase pe care ni le-am propus.

Voi încuraja dialogul permanent si consensul în actul Guvernării, elemente esențiale pentru a avea o guvernare echilibrata și stabilă.

Sunt încrezător într-un viitor mai bun pentru cetățenii Republicii Moldova, sunt încrezător în viitorul nostru european.

Chișinău, 30 mai 2013

Iurie Leancă

Anexa nr. 1

Funcțiile de conducere în Parlament și Guvernul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova (funcții ce urmează să fie alese/completate in prima zi)

 1  Președintele Parlamentului – Igor Corman PDM
2 Vicepreședintele Parlamentului – Andrian Candu PDM
3 Vicepreședintele Parlamentului – Oleg Bodrug PLr
4 Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități – Raisa Apolschii PDM
5 Președintele Comisiei politică externă și integrare europeană – Ana Guțu PLr

Conducerea Guvernului Republicii Moldova

 1  Prim-ministru – Iurie Leancă PLDM
2 Viceprim-ministru (blocul economic) – Valeriu Lazăr PDM
3 Viceprim-ministru (integrare europeană) – Natalia Gherman PLDM
4 Viceprim-ministru (probleme sociale) – Tatiana Potîng PLr
5 Viceprim-ministru (reintegrare) – Eugen Carpov

Repartizarea funcțiilor în Parlament (situația generală)

Conducerea Parlamentului

 1  Președintele Parlamentului PDM
2 Vicepreședintele Parlamentului PLDM
3 Vicepreședintele Parlamentului PDM
4 Vicepreședintele Parlamentului PLr
5 Vicepreședintele Parlamentului Opoziția

Comisiile parlamentare

 1  Comisia administrație publică și dezvoltare regională Opoziția
2 Comisia agricultură și industrie alimentară Opoziția
3 Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media PLDM
4 Comisia drepturile omului și relații interetnice Neafiliați
5 Comisia economie, buget și finanțe PLDM
6 Comisia juridică, numiri și imunități PDM
7 Comisia politică externă și integrare europeană PLr
8 Comisia protecție socială, sănătate și familie PLDM
9 Comisia securitate națională, apărare și ordine publică PDM
10 Comisia mediu și schimbări climatice Opoziția

Anexa nr. 2

Guvernul Republicii Moldova

Repartizarea funcțiilor în Guvern și alte autorități administrative centrale

 1  Prim-ministru Iurie Leancă PLDM
2 Viceprim-ministru, ministru al economiei Valeriu Lazăr PDM
3 Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene Natalia Gherman PLDM
4 Viceprim-ministru pentru reintegrare Eugen Carpov neafiliat
5 Viceprim-ministru pentru probleme sociale Tatiana Potîng PLr
6 Ministerul finanțelor Veaceslav Negruța PLDM
7 Ministerul justiției Oleg Efrim PLDM
8 Ministerul afacerilor interne Dorin Recean PLDM
9 Ministerul apărării Vitalie Marinuța PLr
10 Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor Marcel Răducan PDM
11 Ministerul agriculturii și industriei alimentare Vasile Bumacov PLDM
12 Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor (responsabilitate comună) Vasile Botnari PDM
13 Ministerul mediului Gheorghe Șalaru PLr
14 Ministerul educației Maia Sandu PLDM
15 Ministerul culturii Monica Babuc PDM
16 Ministerul muncii, protecției sociale și familiei Valentina Buliga PDM
17 Ministerul sănătății Andrei Usatîi PLDM
18 Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor Pavel Filip PDM
19 Ministerul tineretului și sportului Octavian Bodișteanu PLr

Autorități Administrative Centrale

 1  Biroul Național de Statistică PLDM
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru PLDM
3 Biroul Relații Interetnice PDM
4 Agenția “Moldsilva” PLr
5 Agenția Venituri Publice PLDM
6 Agenția Rezerve Materiale PLDM
7 Agenția Turismului PLDM
8 Centrul Național Anticorupție (responsabilitate comună)

Acord

cu privire la consolidarea forțelor pro-europene la nivel local

Luând în considerare toți factorii interni și externi care vizează procesul de reforme și parcursul european al Republicii Moldova,

Ținând cont de opțiunile alegătorilor și de realitățile post-electorale din fiecare unitate teritorial-administrativă și respectând principiile autonomiei autorităților publice locale,

În vederea asigurării unei guvernări mai bune și mai eficiente, la nivel central și la cel local în egală măsură,

Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal Reformator
se angajează:

 1. Să consolideze forțele pro-europene în cadrul unităților teritorial-administrative de nivelul doi. Partidele semnatare se angajează să re-evalueze situația coalițiilor raionale și municipale, astfel încât să asigure o guvernare locală eficientă, pro-europeană, bazată pe conlucrarea partidelor membre ale CPE.
 2. Să asigure stabilitatea internă, pacea socială și obiectivele comune de dezvoltare prin unitate și conlucrare cu reprezentanții tuturor forțelor politice la nivel local, cu oamenii cu autoritate din toate domeniile.
 3. Să promoveze solidar dezideratul național de integrare în Uniunea Europeană, să demonteze orice inițiativă de subminare a acestuia și să implementeze la nivel local obiectivele Programului de guvernare al Coaliției Pro Europene.
 4. Să recurgă exclusiv la practica dialogului și a consultărilor între structurile teritoriale de partid, atunci când trebuie de rezolvat problemele de guvernare locală.
 5. Să susțină cu mijloace și resurse comune campania de informare a cetățenilor despre beneficiile integrării europene pentru poporul Republicii Moldova.

Aleșii locali cunosc cel mai bine că toate proiectele de dezvoltare locală și regională se datorează asistenței din partea Uniunii Europene, a statelor occidentale și a instituțiilor internaționale de finanțare. Iar, odată cu semnarea Acordului de asociere cu UE, va crește puternic acest suport pentru Republica Moldova. Modernizarea și prosperitatea țării este mai presus de orice interese politice.

Chișinău, 12 martie 2014
Partidul Liberal Democrat din Moldova, Președinte Vlad Filat

Partidul Democrat din Moldova, Președinte Marian Lupu
Partidul Liberal Reformator, Președinte Ion Hadârcă

Declarații

Declarația Pro Europa

3 noiembrie 2013
Declarația Pro Europa

Noi, cetățenii Republicii Moldova, întruniți astăzi, 3 noiembrie 2013, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, în ajunul Summit-ului “Parteneriatului Estic” de la Vilnius și cu prilejul acestui eveniment istoric pentru țara noastră,

Fiind în număr de circa o sută de mii, reprezentând toate regiunile și comunitățile locale din Republica Moldova, societatea civilă, mediul academic și cel de afaceri, uniunile de creație, sfera bugetară, populația de la sate și din orașe, diaspora, generația tânără, cea activă și cea a oamenilor în etate, femeile și bărbații din toate grupurile etnice și confesionale ale țării,

Răspunzând Apelului lansat de conducerea Republicii Moldova, de Coaliția Pro Europeană aflată la guvernare, și care este susținut de personalitățile reprezentative ale elitei naționale și ale grupurilor principale, care formează societatea moldovenească,

Declarăm că opțiunea europeană este singura corectă pentru viitorul țării noastre, interesul național major și unica șansă pentru a asigura drepturile, libertatea și prosperitatea tuturor cetățenilor.

Reamintim că Republica Moldova a făcut alegerea pro-europeană încă de la constituirea sa ca stat independent și a urmat-o consecvent pe parcursul evoluției sale. În noiembrie 1994, Moldova a semnat cu Uniunea Europeană Acordul de Cooperare și Parteneriat, în februarie 2005 – Planul de Acțiuni. Iar la Vilnius, la 28–29 noiembrie a.c., urmează să parafeze Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, un pas crucial pentru viitorul prosper al țării, după care va urma semnarea acestui document important.

Ne angajăm, ca membri ai societății moldovenești, fiecare în activitatea sa și în comunitatea din care face parte, să facem tot ce ne stă în puteri pentru a atinge obiectivele de modernizare și dezvoltare a Republicii Moldova pe calea integrării europene.

Conștientizăm că acest moment major ne cere să fim solidari și hotărâți în alegerea noastră. Solicităm partidelor din Coaliția Pro Europeană de guvernare, dar și întregii clase politice moldovenești să dea dovadă de unitate și maturitate – în numele intereselor naționale ale Republicii Moldova, în numele intereselor cetățenilor Republicii Moldova de a beneficia de condiții civilizate de trai, de drepturi și libertăți fundamentale, de securitate economică și socială, proprii unui stat de drept și democratic.

Salutăm politicile statului orientate spre asigurarea unei justiții echitabile și accesibile, a supremației legii și a egalității tuturor în fața ei, a combaterii fenomenelor negative care blochează dezvoltarea țării, a modernizării serviciilor publice pentru cetățeni și a asistenței de stat pentru oamenii socialmente vulnerabili. Cerem eradicarea definitivă a flagelului corupției și finalizarea reformelor cu rezultate concrete, care să aducă beneficii clare cetățenilor și să asigure progresul întregii societăți.

Încurajăm Guvernul să reziste tuturor presiunilor politice interne și externe, să valorifice oportunitățile de a diversifica piețele de export pentru produsele moldovenești și să asigure securitatea energetică și alimentară a țării.

Apreciem cu recunoștință sprijinul acordat Republicii Moldova de către partenerii noștri externi, în această perioadă. Solicităm Parlamentului și Guvernului să onoreze pe deplin încrederea partenerilor noștri și angajamentele asumate de-a lungul anilor de Republica Moldova de a ne ralia la valorile și standardele europene.

Viitorul Republicii Moldova se decide acum!
Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană!
Așa să ne ajute Dumnezeu!

Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 3 noiembrie 2013