Alianța pentru Integrare Europeană III

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Alianța pentru Integrare Europeană III

Alianța pentru Integrare Europeană III

Acord politic

privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană III (AIE III)

Prin prezentul Acord politic, părțile semnatare:

Partidul Liberal Democrat din Moldova,
Partidul Democrat din Moldova și
Partidul Liberal

denumite în continuare “părți semnatare” și/sau “membrii alianței” și/sau “componentele alianței”,

 1. Conștientizând necesitatea asigurării unei guvernări stabile și eficiente, bazată pe coalizarea forțelor politice proeuropene care au acces în Parlament după alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și care manifestă voința realizării unui compromis în interesul național,
 2. Apreciind că Republica Moldova are în față oportunități fără precedent de valorificare a agendei sale de integrare europeană și creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova,
 3. Angajându-se să asigure o guvernare eficientă în Republica Moldova până la următoarele alegeri parlamentare ordinare, care să asigure dezvoltarea dinamică, multilaterală și durabilă a țării,
 4. Realizând necesitatea consolidării unității societății, a capacității Republicii Moldova de a face față provocărilor externe și interne,

constituie Alianța pentru Integrare Europeană stabilind organizarea, mecanismele, prioritățile și garanțiile ei de funcționare.

Principii de formare a Alianței

 1. Rațiunea de constituire a Alianței este determinată de așteptările majorității cetățenilor Republicii Moldova care au optat pentru opțiunea proeuropeană a țării, de necesitatea îmbunătățirii și eficientizării mecanismelor de guvernare, de creștere a economiei naționale și nivelului de trai al cetățenilor, precum și de voința fermă a părților semnatare de a asigura stabilitatea și ireversibilitatea cursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
 2. Constituirea unei guvernări proeuropene este vital necesară pentru interesele naționale ale Republicii Moldova, care revendică de urgență:
  1. Consolidarea societății prin stabilitate politică, creșterea nivelului de trai al cetățenilor prin eradicarea sărăciei, dezvoltare economică durabilă în condițiile unei concurențe libere, consolidarea legalității și respectului pentru drepturile cetățenești. În vederea atingerii obiectivelor enunțate, părțile semnatare vor asigura punerea în practică și respectarea etapelor de implementare a Agendei de Asociere și a Acordului de Asociere, cu partea sa componentă – Acordul de Comerț Liber, Aprofundat și Cuprinzător, semnate între Republica Moldova și Uniunea Europeană; adoptarea legislației europene – a acquis-ului comunitar ca prioritate legislativă absolută.
  2. Eradicarea efectivă a corupției prin: acțiuni hotărâte de depolitizare a instituțiilor de drept, sectorului justiției și instituțiilor independente cu subordonare parlamentară cu atribuții de supraveghere, reglementare, control și exercitare a legalității; accelerarea și eficientizarea procesului de reformă a justiției. Alianța stabilește ca prioritate imediată reforma Procuraturii în consultare cu Comisia Europeană și cu solicitarea delegării unei misiuni UE în domeniul justiției, în spiritul și conform prevederilor Agendei de Asociere și Acordului de Asociere a Republicii Moldova la UE.
  3. Investirea unui nou Guvern și sprijinirea Programului său de activitate în Parlament de către o alianță pro europeană eficientă, stabilă și responsabilă.
  4. Adoptarea unei noi Constituții conform standardelor europene.
  5. Alianța stabilește ca prioritate majoră monitorizarea procesului de elucidare a devalizării BEM, UniBank și Banca Socială, întoarcerea banilor delapidați și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de acest lucru.
  6. Majoritatea parlamentară, conform legislației în vigoare, își asumă responsabilitatea evaluării activității instituțiilor cu subordine guvernamentală și parlamentară și demiterea după caz a conducătorilor care nu-și îndeplinesc corect atribuțiile.
  7. Descentralizarea puterii și transferul de competențe și fonduri de la APC la APL în conformitate cu principiile autonomiei locale. Adoptarea unei noi legi a statutului municipiului Chișinău.
  8. Îmbunătățirea mediului de afaceri, asigurarea liberei concurențe, dezvoltarea și promovarea mecanismelor de încurajare a dezvoltării businessului mic și mijlociu prin eliminarea monopolurilor de pe piață. Creșterea rolului Consiliului Concurenței, reducerea contrabandei și favoritismului fiscal exercitat ca urmare a fenomenelor de corupție.
  9. Crearea de noi locuri de muncă prin încurajarea investițiilor autohtone și străine. Tratamentul corect și echitabil pentru investitori.
  10. Crearea de facilități pentru agenții economici care angajează absolvenți din învățământul superior și mediu de specialitate,persoane aflate la primul lor loc de muncă din carieră.
  11. Îndeplinirea urgentă a condițiilor necesare de absorbție a fondurilor europene și altor fonduri puse la dispoziție de către partenerii de dezvoltare. Transparența absolută în domeniul atragerii și cheltuirii fondurilor europene. Prioritatea asigurării de fonduri de la buget pentru proiectele europene ce necesită co-finanțare din partea Republicii Moldova.
  12. Asigurarea independenței energetice prin conectarea cu rețelele de energie electrică și gazoductele de pe piața energetică europeană, precum și încurajarea producției de energie alternativă.
  13. Creșterea eficienței energetice. Instituirea obligativității auditului energetic pentru clădiri.
  14. Facilitarea fluxurilor de călători și mărfuri spre și dinspre Uniunea Europeană și reducerea contrabandei și corupției prin deschiderea de puncte de control comune la frontieră cu România, după principiul “one stop”.
 3. Alianța consideră continuarea cursului strategic de integrare europeană a Republicii Moldova drept prioritate națională.

  Eforturile Alianței vor fi îndreptate spre îndeplinirea obiectivelor curente și pe termen mediu: continuarea implementării reformelor asumate în vederea creșterii rapide și semnificative a nivelului de trai al cetățenilor țării prin asigurarea creșterii economice, atragerea investițiilor străine și crearea locurilor de muncă bine plătite, realizarea practică și fără abateri a etapelor Agendei de Asociere.

  În procesul de integrare europeană Alianța va pune accentul pe dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, având la bază stimularea unei economii competitive, orientate spre investiții, inovații, asigurarea echității sociale, ocrotirea familiei, respectarea tradițiilor naționale, îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și susținerea relațiilor dintre ei în armonie cu mediul ambiant.

  Alianța va susține Guvernul în mandatul său de negocieri cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

  Alianța înțelege că integrarea europeană nu trebuie să limiteze relațiile Republicii Moldova cu alți parteneri externi. Republica Moldova va avea o politică externă bazată pe deschidere și cooperare cu alte state, în condițiile respectării dreptului internațional, a tratatelor bilaterale semnate cu statele respective și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova și statele respective sunt părți semnatare. Alianța va acționa constant și consecvent pentru a consolida societatea în ferma convingere că toată clasa politică trebuie să pună prioritățile naționale ale Republicii Moldova mai presus de orice dispute politice.

 4. Obiectivele de bază ale Alianței sunt:
  • supremația legii și independența justiției;
  • eliminarea corupției din actul de guvernare și din mentalitatea colectivă;
  • neadmiterea subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid;
  • afirmarea și respectarea drepturilor și libertăților omului;
  • neadmiterea divizării cetățenilor pe criterii etnice și culturale;
  • corelarea solidarității sociale cu responsabilitatea față de societate;
  • implementarea unui model european de edificare a națiunii incluzive;
  • dezvoltarea durabilă și creșterea bunăstării populației, prin crearea condițiilor de dezvoltare și stimulare a inițiativei private, în mod special businessului mic și mijlociu, într-un mediu competitiv, corect, în spiritul principiilor economiei de piață;
  • implementarea respectului, toleranței și a altor principii ale unui stat democratic;
  • consolidarea statalității, independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova;
  • implementarea respectului, toleranței și a altor principii ale unui stat democratic.
 5. Principiile speciale în funcționarea Alianței sunt:
  • distribuirea clară și asumarea responsabilității politice pentru domeniile repartizate membrilor Alianței în procesul guvernării;
  • asigurarea eficienței guvernării prin consolidarea controlului parlamentar;
  • respectul pentru partenerii de Alianță, încrederea reciprocă și colegialitatea;
  • transparența, consensualitatea și spiritului consultativ în luarea deciziilor;
  • promovarea și aprobarea necondiționată politic a cadrului normativ și reformelor care fac obiectul Acordului de Asociere, Programului de Guvernare și strategiilor sectoriale aprobate în modul corespunzător.

Organizarea Alianței

 1. Alianța de guvernare este o asociație politică benevolă, constituită de către părțile semnatare care, prin fracțiunile reprezentate în Parlament, susțin programul de guvernare al Alianței, pentru toată perioada de până la finalizarea în termenul prevăzut de legislație al mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XX-a.
 2. Adunarea Generală a Alianței este forul care întrunește conducerea partidelor membre, toți deputații, miniștrii și conducătorii autorităților administrative centrale care au constituit Alianța sau au fost delegați în funcții de aceasta. Adunarea Generală a Alianței se convoacă la propunerea liderilor Alianței sau a Consiliului Alianței și dezbate subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova și buna funcționare a Alianței de guvernare. Adunarea Generală a Alianței se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru. Adunarea Alianței este moderată prin rotație de unul din liderii partidelor politice semnatare. Ordinea de zi a adunării este pregătită de Secretariatul Alianței în baza propunerilor partenerilor de Alianță și se repartizează membrilor Adunării după aprobarea ei de către Consiliul Alianței. Deciziile Adunării Alianței se adoptă prin consens.
 3. Reuniunea liderilor Alianței întrunește liderii partidelor politice semnatare ale Acordului Alianței, care se vor întruni, de regulă, săptămânal, pentru a coordona subiectele de pe agenda guvernării și chestiunile principiale de organizare și/sau funcționare a Alianței.
 4. Consiliul Alianței este format din delegațiile părților semnatare ale Acordului de Alianță, în număr de până la patru persoane pentru fiecare delegație, care stabilesc agenda comună și decid asupra proiectelor care nu au întrunit consensul în cadrul Consiliului Parlamentar și/sau Prezidiul Guvernului. Consiliul Alianței se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părțile semnatare ale Acordului de Alianță, dar nu mai rar decât o dată la două săptămâni și adoptă deciziile în bază de consens. Ședințele Consiliului Alianței sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului. Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Alianței este pregătit de către Secretariatul Alianței în baza propunerilor partenerilor de Alianță și se repartizează membrilor Consiliului cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Ședințele Consiliului sunt moderate prin rotație de reprezentanții părților semnatare. În cadrul Consiliului Alianței se va discuta și se va decide asupra subiectelor care se referă la:
  • demiterea (revocarea) Președintelui și vicepreședinților Parlamentului;
  • inițierea procedurii de demisie a Președintelui Republicii Moldova;
  • votul de neîncredere Guvernului;
  • demiterea (remanierea) miniștrilor, viceminiștrilor și conducătorilor autorităților publice centrale;
  • soluționarea divergențelor de opinii și problemelor apărute în activitatea Consiliului parlamentar al Alianței și Prezidiului Guvernului;
  • hotărârile de angajare a răspunderii Guvernului;
  • convocarea sesiunilor extraordinare și/sau speciale ale Parlamentului;
  • modificări structurale și de competență ale instituțiilor statului;
  • subiecte cu caracter organizatoric care vizează funcționarea instituțiilor statului și alte subiecte prevăzute de prezentul Acord.

  Fără acordul prealabil al Consiliului, fracțiunile parlamentare constituante ale Alianței nu vor iniția și nu vor susține acordarea votului de neîncredere Guvernului, nu vor iniția și nu vor susține convocarea sesiunilor extraordinare ale Parlamentului, nu vor susține proiectele legislative și alte acțiuni ale opoziției. În cazurile în care proiectele propuse de opoziția parlamentară aduc o valoare importantă pentru societate, susținerea acestor proiecte va fi decisă de Consiliul Alianței în bază de consens.

 5. Consiliul Parlamentar al Alianței este format din deputați reprezentanți ai părților semnatare, având drept competență stabilirea priorităților agendei legislative a Alianței. Părțile semnatare deleagă în Consiliul Parlamentar al Alianței reprezentanții săi din: Biroului permanent al Parlamentului, președinții, vicepreședinții, secretarii fracțiunilor parlamentare și comisiilor permanente ce le revin. Ședințele Consiliului Parlamentar sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții mandatați ai tuturor părților semnatare ale Acordului, sunt moderate prin rotație de reprezentanții acestora, adoptă decizii prin consens și se convoacă, de regulă, cu 24 de ore înainte de ședințele Biroului Permanent al Parlamentului.
 6. Ședințele Executivului sunt precedate de ședințele Prezidiului Guvernului, în cadrul cărora se aprobă ordinea de zi a ședințelor Guvernului și se discută, după caz, proiectele în privința cărora există divergențe de opinii, inclusiv cele promovate de miniștri. Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se iau prin consens. În cazul când nu este posibilă identificarea unei soluții consensuale pe marginea unui proiect de hotărâre, proiectul în cauză nu va fi inclus pe agenda ședinței Guvernului, iar problema respectivă va fi pusă în discuție la Consiliul Alianței. Ședințele Prezidiului Guvernului au loc, de regulă, cu cel puțin două zile înainte de ședința Executivului.
 7. Secretariatul Alianței este o entitate permanentă cu funcții tehnice care asistă activitatea Alianței pe toate dimensiunile sale: politic, legislativ și executiv. Secretariatul este condus de Secretarul General al Alianței. Secretariatul are următoarele atribuții de bază:
  • sistematizează propunerile pentru ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale a Alianței, Consiliului Alianței, Consiliului Parlamentar al Alianței, asigură perfectarea proceselor verbale ale ședințelor entităților menționate și semnarea lor de către reprezentanții părților semnatare ale Acordului;
  • monitorizează implementarea deciziilor Alianței și prezintă Consiliului Alianței, lunar sau la solicitare, rapoarte despre executarea deciziilor menționate.

  Secretariatul funcționează conform regulamentului și organigramei, aprobate de Consiliul Alianței, care decide, inclusiv, asupra componenței și a atribuțiilor acestuia. Consiliul Alianței va elabora și aproba regulamentul și organigrama Secretariatului, va desemna și numi Secretarul General al Alianței, într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord.

 8. Părțile semnatare a prezentului Acord stabilesc și se angajează să formeze organele de conducere și de lucru ale Alianței, într-un termen ce nu va depăși 10 zile de la data semnării Acordului.

Priorități pentru Programul de guvernare

 1. Prezentul acord politic fixează următoarele priorități ale guvernării, urmând ca obiectivele acesteia să fie expuse în Programul de activitate a Guvernului:
  • integrarea europeană ca prioritate a politicii interne și externe a Republicii Moldova, cu echilibrarea și menținerea bunelor relații cu alți parteneri externi în interesul național al RM;
  • reintegrarea teritorială, retragerea trupelor străine, muniției și tehnicii de luptă precum și elaborarea, implementarea unei politici unice în acest domeniu;
  • consolidarea statalității;
  • dezvoltarea economică modernă bazată pe investiții, susținerea businessului, inovații și competitivitate care să genereze sporirea graduală a numărului de locuri de muncă;
  • asanarea și consolidarea sectorului bancar;
  • asigurarea unei dezvoltări regionale echilibrate;
  • dezvoltarea agriculturii moderne, bazate pe tehnologii și sisteme performante de colectare, și procesare a materiilor prime agricole;
  • modernizarea infrastructurii;
  • implementarea politicilor sociale pro-active, ocrotirea familiei, măsuri orientate spre sporirea bunăstării cetățenilor și creșterea calității vieții;
  • eficientizarea sistemului național de asigurări de sănătate, a sistemului de pensii și de asigurări sociale;
  • reforma administrației publice (inclusiv instituționale conform modelelor europene), descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale;
  • asigurarea continuității și finalității reformelor în justiție, în domeniul mediului de afaceri și climatului investițional, în energetică, infrastructura calității, educație, sănătate, asigurarea ordinii de drept, combaterea criminalității și eficientizarea reformei poliției, eradicarea corupției, a infracțiunilor economice și financiare;
  • reformarea organelor procuraturii, depolitizarea reală, eficientizarea și transparentizarea activității organelor pentru ocrotirea normelor de drept;
  • asigurarea supremației legii și a respectării drepturilor omului;
  • consolidarea libertății de exprimare și libertății presei, asigurarea securității informaționale;
  • neadmiterea divizării cetățenilor pe criterii etnice și culturale.

Conducerea Parlamentului și a Guvernului

 1. Părțile semnatare ale prezentului Acord au convenit asupra următorului model de repartizare a responsabilității politice pe domenii, după cum urmează:
  • Conducerea Parlamentului la nivel de Președinte al Parlamentului este asigurată de PDM (Anexa nr. 1 la prezentul Acord);
  • Conducerea Guvernului la nivel de Prim-ministru este asigurată de PLDM (Anexa nr. 2 la prezentul Acord);
  • Președintele Republicii Moldova va fi ales prin consens. Componentele Alianței se angajează să organizeze un referendum pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, în sensul modificării articolului 78, pentru diminuarea numărului de voturi necesare alegerii Președintelui R. Moldova, de la 61 la 51 de voturi.
 2. Componentele Alianței se angajează să contribuie efectiv la alegerea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului și conform repartizării stabilite în Anexa nr. 1.
 3. Guvernul va fi format conform repartizării stabilite în Anexa nr. 2 la prezentul Acord.
 4. Autoritățile administrative din subordinea organelor centrale de specialitate vor fi formate, organizate și administrate de organul central de specialitate în subordinea căruia se află.
 5. Componentele Alianței se angajează să investească Guvernul prin acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.
 6. Alianța va alege un Vicepreședinte al Parlamentului propus de Partidul Liberal.
 7. Orice redistribuire a competențelor, funcțiilor, orice schimbări instituționale, care fac obiectul prezentului Acord, se vor decide doar în bază de consens în cadrul Consiliului Alianței. Nerespectarea acestui principiu este considerată o încălcare gravă a prezentului Acord și duce la încetarea Acordului, la destrămarea Alianței și retragerea încrederii Guvernului investit.
 8. În cazul în care Prim-ministrul Republicii Moldova ia în considerare înlocuirea unui membru al Guvernului sau al unui conducător ai instituțiilor subordonate Executivului, remanierea sau înlocuirea respectivă este inițiată/realizată, în mod obligatoriu, doar cu consultarea și acordul membrului Alianței care a delegat acea persoană și cu investirea unei persoane delegate de același membru al Alianței, în corespundere cu pct. 21 și 22 al prezentului Acord.
 9. În cazul în care o componentă a Alianței decide retragerea unui ministru din Guvern sau a unui conducător a instituției centrale, delegat de această componentă, celelalte componente ale Alianței vor susține solidar demiterea respectivă. Demiterea și înlocuirea respectivă va fi susținută și de Prim-ministru, care va iniția procedurile legale corespunzătoare (i.e. remaniere). Urmare a demiterii unui ministru, la funcția vacantă va fi înaintată candidatura unui alt ministru la propunerea partenerului de Alianță, căruia i-a revenit această funcție în rezultatul repartizării mandatelor conform pct. 21 și 22 al prezentului Acord.
 10. Pentru retragerea și înlocuirea unor persoane din funcții sau poziții la nivel de Parlament se vor aplica aceleași reguli descrise la pct. 25–27, cu susținerea factorilor de decizie corespunzători (i.e. conducerea Parlamentului).
 11. Propunerile parvenite din partea componentelor Alianței, care țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea persoanelor din Guvern (inclusiv instituții subordonate) și Parlament (potrivit prevederilor prezentului Acord), inclusiv de mandatare a reprezentanților săi în organele de lucru ale Alianței, se fac în baza unei scrisori semnate de liderul partidului membru al Alianței.
 12. Scrisoarea respectivă este depusă la Secretariatul Alianței pentru înregistrare, fiind transmisă ulterior Consiliului Alianței pentru a fi adusă la cunoștința factorilor de decizie și executată. Scrisoarea respectivă devine parte integrantă a prezentului Acord, și executarea schimbărilor legate de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane solicitate de o componentă a Alianței, este monitorizată de Secretariatul Alianței, care la rândul său, va informa Consiliul Alianței.
 13. Încălcarea principiilor și regulilor expuse mai sus (pct. 19–30), ce țin de desemnarea, numirea, înlocuirea și/sau revocarea de persoane, modificarea structurii și competențelor instituțiilor contrar prevederilor prezentului Acord, sunt considerate încălcări grave ale prezentului Acord și duc la încetarea acestuia, la destrămarea Alianței și retragerea încrederii Guvernului investit.
 14. Părțile semnatare ale prezentului Acord, componente ale Alianței, stabilesc și se angajează să delimiteze atribuțiile vicepreședinților Parlamentului conform domeniilor de activitate a organelor de lucru ale Parlamentului. Astfel, Consiliul Alianței va elabora și aproba hotărârea cu privire la delimitarea atribuțiilor și o va propune spre adoptare Biroului Permanent al Parlamentului.

Modificări structurale și instituționale în cadrul Guvernului

 1. Alianța va implementa principiul neadmiterii subordonării instituțiilor statului intereselor personale și de partid. Funcțiile de conducere în cadrul instituțiilor subordonate Guvernului vor fi asigurate și propuse de părțile semnatare, conform negocierilor purtate cu acestea, în baza criteriilor de responsabilitate, performanțe și profesionalism. Delimitarea responsabilităților pe domenii de activitate, prin asumarea conducerii instituțiilor respective de către părțile semnatare, sunt stabilite în anexe, parți componente a prezentului Acord.
 2. Alianța va aplica principiul asumării totale a responsabilității politice în cadrul instituțiilor guvernamentale și a domeniilor de competență, conform pct. 19–22 a prezentului Acord, care presupune, inclusiv, dreptul conducătorului de a-și forma echipa și obligația lui de a asigura eficienta acesteia.
 3. Alianța va continua reformele menite să asigure stabilitatea în funcție, respectarea drepturilor și a șanselor de avansare în cariera profesională a funcționarilor publici.
 4. Alianța va evalua oportunitatea operării și fezabilitatea implementării altor modificări structurale și funcționale pentru a asigura eficiența, optimizarea și transparența actului de guvernare, axându-se pe următoarele domenii prioritare:
  • Consolidarea independenței și profesionalismului instituțiilor autonome cu atribuții de control, inspecție, supraveghere, aplicare a sancțiunilor penale și administrative, care au în sarcină protejarea statului de drept și a intereselor cetățenilor și agenților economici;
  • Fortificarea capacitaților de supraveghere, control și intervenție a instituțiilor cu atribuții de reglementare în sectorul financiar-bancar;
  • Fortificarea capacităților în domeniul gestionării frontierei de stat;
  • Eficientizarea controlului utilizării banilor publici;
  • Consolidarea capacităților în domeniul gestionării asistenței externe;
  • Dezvoltarea capacităților în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor;
  • Eficientizarea administrării întreprinderilor de stat și proprietății publice;
  • Consolidarea capacității instituționale în implementarea reformei Administrației Publice Locale și Centrale;
  • Investirea Guvernului prin acordarea votului de încredere asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului;
  • Consolidarea capacitaților de control parlamentar a comisiilor permanente parlamentare pe dimensiunea implementării Acordului de Asociere;
  • Dezvoltarea capacitaților Cancelariei de Stat de gestionare corectă si transparentă a proceselor de organizare a ședințelor Guvernului și asigurării transparenței procesului decizional, inclusiv cel de consultare publică a proiectelor de hotărâri și decizii a Guvernului;
  • Perfecționarea și transparentizarea procedurilor de achiziții publice;
  • Optimizarea controlului în domeniul infracțiunilor economice;
  • Reformarea sistemului de administrare și executare judecătorească;
  • Organizarea și administrarea activității organelor centrale de specialitate, a autorităților administrative din subordinea acestora, în corespundere cu Acordul de Asociere și strategiilor sectoriale.

Echilibre și garanții în cadrul Alianței

 1. Prezentul acord, dincolo de stabilirea cadrului politic de cooperare între componentele Alianței, este asumat și ca un angajament al acestora fată de cetățenii Republicii Moldova și față de partenerii externi ai Republicii Moldova. Încălcarea prevederilor Acordului implică din oficiu denunțarea acestuia și va conduce la asumarea răspunderii față de cetățenii și partenerii Republicii Moldova.
 2. Părțile semnatare se angajează să sprijine Guvernul Alianței, în condițiile și termenele prezentului Acord, până la expirarea mandatului deplin al Parlamentului de legislatura a XX-a și să nu participe sub nici o formă la declanșarea alegerilor anticipate, înțelegând că acest lucru este împotriva intereselor cetățenilor, dar și împotriva intereselor Republicii Moldova.
 3. Semnatarii prezentului Acord se angajează să renunțe la atacuri politice reciproce și la alte manifestări (inclusiv atacuri la persoană și acuzații publice), capabile să destabilizeze situația politică din Republica Moldova. Alianța nu va admite numirea sau menținerea în funcții de răspundere a persoanelor condamnate pentru fapte de corupție. Dacă asemenea cazuri, confirmate prin decizii ale instanțelor de drept (hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești), se vor atesta pe parcursul guvernării comune, ele nu vor fi utilizate pentru a ataca politic partenerii, dar se vor lua în mod solidar măsuri aprobate de Consiliul Alianței pentru redresarea situației.
 4. Membrii Alianței vor respecta regulile competiției politice corecte și identitatea ideologică a fiecăruia, dar, în același timp, vor aplica în mod disciplinat mecanismele de conlucrare în cadrul Alianței, stabilite prin prezentul Acord politic.
 5. Membrii Alianței, semnatari ai prezentului Acord și reprezentanții mandatați ai acestora, inclusiv cei delegați în instituțiile statutului, nu vor întreprinde acțiuni sau se vor manifesta prin inacțiuni, ce ar aduce prejudicii de imagine Alianței.
 6. Părțile semnatare ale prezentului Acord nu vor bloca, intenționat și cu rea-credință, luarea deciziilor în Alianță, ce ar putea avea ca efect periclitarea funcționalității Alianței sau a unor instituții de stat.
 7. Membrii Alianței vor coordona reciproc opiniile exprimate public în privința celor mai importante probleme ale societății și legate de administrarea puterii de stat. În acest context, miniștrii și alți reprezentanți ai Alianței în autoritățile publice nu se vor expune prin luarea unor poziții publice contradictorii și critice față de deciziile adoptate de partenerii de Alianță, în alte domenii de activitate decât cele asumate.
 8. Membrii Alianței, partide politice și fracțiuni parlamentare, nu vor iniția și nu vor accepta trecerea membrilor acestora de la un partid/fracțiune la alt partid/fracțiune, component al Alianței.
 9. Membrii Alianței vor vota proiectele promovate de opoziția parlamentară doar în cazurile în care acestea aduc o valoare importantă pentru societate și Consiliul Alianței decide susținerea lor. Acest angajament este asumat de fiecare deputat semnatar al Acordului de constituire a Alianței, iar scopul lui este de a preveni apariția de tensiuni pe interiorul Alianței.
 10. Membrii Alianței nu vor înainta și nu vor vota, fără aprobarea prealabilă la Consiliul Alianței, proiectele de Legi și Hotărâri de Parlament și de Guvern, privind demiterea sau limitarea de competență a unui membru al Alianței în structurile de stat, inclusiv nu vor vota proiecte de acte legislative asupra cărora nu s-a găsit consens în cadrul Alianței.

Dispoziții finale și tranzitorii

 1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia. Acordul este semnat de liderii partidelor fondatoare ale Alianței, toți deputații reprezentanți ai acestora, confirmând prin acest fapt asumarea unei responsabilități personale pentru crearea și funcționarea eficientă a Alianței.
 2. Prezentul Acord poate fi modificat prin decizia Consiliului Alianței, adoptată în bază de consens. Propunerile de modificare vor respecta un termen de preaviz de 10 zile calendaristice și vor fi depuse la Secretariatul Alianței, care le va transmite imediat celorlalte componente ale Alianței. Deciziile privind aderarea altor părți la Alianță se vor adopta doar prin hotărârea Adunării Generale a Alianței.
 3. Prezentul Acord poate fi denunțat exclusiv prin acordul comun al părților constituante ale Alianței.
 4. Partea semnatară, care unilateral denunță prezentul Acord sau încalcă în mod deliberat și asumat principiile și prevederile lui, acceptă asumarea responsabilității pentru demiterea Guvernului și consecințele politice corespunzătoare legate de desființarea majorității Parlamentare și lichidarea Alianței.
Chișinău, 23 iulie 2015
Vlad Filat, Președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova

Marian Lupu, Președinte al Partidului Democrat din Moldova
Mihai Ghimpu, Președinte al Partidului Liberal

Anexa nr. 1

Funcțiile de conducere în Parlament și Guvernul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

 1  Președintele Parlamentului PDM
2 Vicepreședintele Parlamentului PLDM
3 Vicepreședintele Parlamentului PL
4 Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități PDM
5 Președintele Comisiei politică externă și integrare europeană PDM
6 Președintele Comisiei economie, buget și finanțe PLDM
7 Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică PL
8 Președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media PLDM

Conducerea Guvernului Republicii Moldova

 1  Prim-ministru PLDM
2 Viceprim-ministru (blocul economic) PDM
3 Viceprim-ministru (integrare europeană) PLDM
4 Viceprim-ministru (reintegrare) – va fi numit printr-o decizie consensuală a celor 3 componente ale Alianței
5 Viceprim-ministru (blocul social) PL

Anexa nr. 2

Guvernul Republicii Moldova

Partajarea funcțiilor în Guvern și alte autorități administrative centrale

 1  Prim-ministru PLDM
2 Viceprim-ministru, ministru al economiei PDM
3 Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene PLDM
4 Viceprim-ministru pentru reintegrare (va fi numit printr-o decizie consensuală)
5 Viceprim-ministru pentru probleme sociale PL
6 Ministerul finanțelor PLDM
7 Ministerul justiției PDM
8 Ministerul afacerilor interne PLDM
9 Ministerul apărării PL
10 Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor PDM
11 Ministerul agriculturii și industriei alimentare PLDM
12 Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor PL
13 Ministerul mediului PL
14 Ministerul educației PL
15 Ministerul culturii PDM
16 Ministerul muncii, protecției sociale și familiei PLDM
17 Ministerul sănătății PDM
18 Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor PDM
19 Ministerul tineretului și sportului PLDM
 • Coordonare instituțională a CNAS
 • Coordonare instituțională a CNAM și a Agenției medicamentului

Autorități Administrative Centrale

 1  Biroul Național de Statistică PLDM
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru PLDM
3 Biroul Relații Interetnice PLDM
4 Agenția “Moldsilva” PL
5 Agenția Rezerve Materiale PL
6 Agenția Turismului PDM
7 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor PLDM
8 Autoritatea Aeronautică Civilă PDM
9 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) PDM
10 Serviciul de Stat de Arhivă PL
11 Agenția Națională Antidoping PDM
12 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) PL

Angajament de acțiuni și reforme prioritare

Noi, părțile semnatare ale Acordului Politic privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană III,

Exprimându-ne determinarea de a asigura depășirea situației complicate și fără precedent în care se află astăzi Republica Moldova,

Acționând în ferma convingere că principalul obiectiv comun reprezintă consolidarea societății în baza unor valori și transformări majore,

Conștientizând importanța implementării practice a obiectivelor de depolitizare și asigurare a independenței principalelor entități care au misiunea de supraveghere, reglementare și de implementare a principiilor fundamentale ale statului de drept,

Având ca obiectiv neadmiterea perpetuării crizelor politice pe motivul nealegerii Președintelui Republicii Moldova, acționând în spiritul respectului față de voința poporului și a prevederilor constituționale privind exercitarea fără limitări a dreptului la vot prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat,

Noi, părțile semnatare ale Acordului politic privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană III, am convenit asupra acțiunilor și etapelor de urmat în perspectivă imediată pentru stabilizarea situației economico-financiare, crearea premiselor reale de creștere a nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova și reformarea, prin scoaterea din subordonarea partinică, a entităților vitale pentru buna funcționare a statului Republica Moldova.

Acțiunele și etapele de urmat în perspectivă imediată

1 octombrie 2015

Declarații

Declarație de reconfirmare a angajamentelor asumate de Alianța pentru Integrare Europeană 3 în fața cetățenilor Republicii Moldova

1 octombrie 2015

Astăzi, după aproximativ două luni de la constituirea Alianței pentru Integrare Europeană 3 și învestirea noului Guvern pro-european al Republicii Moldova – în acord cu dorința exprimată de cetățenii țării în alegerile generale din noiembrie 2014 și reconfirmată prin votul acordat pentru candidații partidelor PLDM, PDM și PL în alegerile locale din iunie 2015, constatăm următoarele:

 1. Republica Moldova are nevoie, poate mai mult ca oricând, de stabilitate politică, de solidaritate socială și de înțelegere populară – pentru ca problemele reale, cele de ordin economic și social, care afectează nivelul de trai și condițiile de viață ale fiecărei familii din țară, să poată fi abordate cu prioritate de către factorii decizionali ai statului.
 2. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie să fie protejați de efectele pe care le pot avea încercările unor grupuri cu interese personale ascunse, care doresc să creeze scandal și dispută continuă în societate – pentru ca libertățile și drepturile democratice ale cetățenilor să poată fi respectate, și nu încălcate, într-un stat de drept.
 3. Republica Moldova are nevoie ca partidele politice, mandatate să guverneze și să asigure dezvoltarea pro-europeană a țării, să dea dovadă de responsabilitate față de îndeplinirea intereselor naționale și de onestitate față de populație.

Iată de ce, astăzi, după aproximativ două luni de la constituirea Alianței pentru Integrare Europeană 3, partidele componente ale acestei coaliții politice, resping categoric orice tentative de destrămare a majorității parlamentare, condamnăm traseismul politic, scenariile și solicitările cu caracter radical și distructiv, promovate recent în spațiul public de către forțe politice netransparente, care ar risca intrarea Republicii Moldova într-o spirală periculoasă a tensiunilor de stradă și într-o criză politică și instituțională.

Totodată, afirmăm cu toată responsabilitatea că alegerile anticipate atât de intens solicitate de unele forțe, fie ele asumat politice sau ascuns politizate, la moment – nu pot fi declanșate, în primul rând din punct de vedere legal, în al doilea rând – ar reprezenta un dezastru pentru viitorul european al țării, dacă ele vor fi declanșate la doar câteva luni de la un scrutin național care a confirmat susținerea populară a forțelor pro-europene la nivelul satelor și orașelor din țară și de la constituirea noului Guvern AIE 3.

Formațiunile politice componente ale AIE 3, declară că nu cedează presiunilor unor grupuri de interese care încearcă compromiterea curentului pro-european din politică, pe care îl reprezentăm prin votul cetățenilor Republicii Moldova.

Cele trei partide ale Alianței își confirmă sprijinul politic categoric față de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, Guvernul Republicii Moldova și a programului său de activitate. Se pronunță împotriva solicitării de demisie a președintelui și guvernului, înțelegând că o astfel de demisie ar arunca țara în alegeri anticipate, într-un haos politic, economic și social. Mai ales că nu există niciun motiv legal sau constituțional pentru care președintele ar urma să părăsească funcția înainte de expirarea mandatului.

În schimbul revendicărilor și răfuielilor politice, noi alegem să ținem cont de solicitările populare exprimate în cadrul ultimelor două scrutine cu votul majorității cetățenilor Republicii Moldova.

Alianța pentru Integrare Europeană 3 a înțeles și înțelege nemulțumirile exprimate de populația Republicii Moldova, cu privire la problemele economice, sociale, privind corupția și nivelul de trai. Pentru ameliorarea și rezolvarea acestor probleme, precum și pentru întărirea instituțiilor statului și pentru apărarea democrației, Alianța pentru Integrare Europeană 3 își reafirmă responsabilitatea sa necondiționată față de toate reformele asumate (sistemul financiar-bancar, anticorupție, justiție) și susținute de partenerii de dezvoltare: UE și SUA.

Credem că lucrurile mai puțin bune pot și trebuie schimbate și rezolvate, cu răbdare din partea tuturor și efort din partea guvernării, în cadru legal și constituțional, prin instrumentele statului democratic. Față de problemele cu care se confruntă zi de zi și față de situația din sistemul bancar, cetățenii Republicii Moldova merită să primească răspunsuri din partea conducerii alese a țării. Iar pentru actele de corupție înfăptuite și dovedite, vinovații trebuie aduși în fața justiției independente și în fața cetățenilor.

În concluzie, Alianța pentru Integrare Europeană 3 își reconfirmă prioritățile sale, de promovare în continuare a direcției de dezvoltare pro-europeană și de creștere a nivelului de trai în interesul tuturor cetățenilor.

Totodată, Alianța pentru Integrare Europeană 3 își asumă îndeplinirea, în condiții de maximă transparență și onestitate, a revendicărilor populare cu privire la lupta împotriva corupției, depolitizarea instituțiilor, în acord cu obiectivele din acordul politic care a stat la baza constituirii acestei coaliții pro-europene, în urmă cu doar două luni.

Mai mult decât atât, Alianța pentru Integrare Europeană 3 se angajează, în fața tuturor cetățenilor Republicii Moldova, să realizeze, cu eficiență și profesionalism, măsurile necesare pentru consolidarea economică a statului și pentru creșterea siguranței financiare a fiecărei familii, a fiecărui cetățean.

Partidul Liberal Democrat din Moldova

Partidul Democrat din Moldova
Partidul Liberal