Alianța pentru Integrare Europeană II

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Alianța pentru Integrare Europeană II

Alianța pentru Integrare Europeană II

Acord

privind constituirea și funcționarea Alianței pentru Integrare Europeană

Prezentul acord stabilește valorile, principiile și mecanismele de funcționare a coaliției de guvernare “Alianța pentru Integrare Europeană” în continuare – AIE, constituită între Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Partidul Democrat din Moldova (PDM) și Partidul Liberal (PL).

Acordul consfințește activitatea unei guvernări stabile și viabile pe durata unui mandat deplin (4 ani) în urma alegerilor din 28 noiembrie 2010 a partidelor de orientare democratică din Republica Moldova.

Valorile Alianței

 • Integrarea Europeană ca vector de bază ce va ghida acțiunile de politică internă și externă ale instituțiilor statului;
 • Consolidarea societății în vederea obținerii unității naționale;
 • Respectul pentru partenerii de coaliție, încrederea reciprocă și colegialitate în toate acțiunile, inițiativele și declarațiile acestora, cu respectarea principiului transparenței, consensului și spiritului consultativ în luarea deciziilor;
 • Solidaritatea acțiunilor în vederea asumării colective a actului de guvernare.

Principiile Alianței

 • Continuitatea acțiunilor și reformelor inițiate de AIE în perioada 2009–2010;
 • Responsabilitatea colectivă și individuală pentru performanța Guvernului, Parlamentului și Președinției;
 • Consensualitate, transparență și spirit consultativ în luarea deciziilor;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente în procesul de realizare a actului de guvernare între componentele AIE, în raport cu societatea și partenerii externi;
 • Corelarea acțiunilor și mesajelor în politica externă și internă;
 • Asigurarea echilibrului în realizarea actului de guvernare.

Priorități de guvernare

 1. Integrarea europeană. Integrarea europeană este un deziderat fundamental al politicii interne și externe al Republicii Moldova. Realizarea plenară a acestui obiectiv va permite ancorarea țării într-un sistem de stabilitate și prosperitate, în care guvernează valorile democratice și respectul față de libertățile fundamentale ale omului. Totodată, asumarea și implementarea cu responsabilitate a angajamentelor care rezultă din parcursul european, reprezintă cea mai eficientă modalitate de a realiza modernizarea țării sub aspect politic, economic, social. Or, integrarea europeană înseamnă în primul rând, transformări interne ale țării. Alianța își propune să depună eforturi susținute pentru promovarea reformelor solicitate atât de societatea moldovenească, cât și de comunitatea internațională în domeniul asigurării libertății mass-media, independenței sistemului judiciar, liberalizării economiei – domenii vitale pentru promovarea veridică a integrării europene a țării. Prin promovarea coerentă a unor politici de europenizare a tuturor aspectelor vieții social-politice și economice a țării și semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, vom reuși într-o perioadă previzibilă să transformăm Republica Moldova într-o țară eligibilă pentru aderarea la UE.
 2. Reintegrarea țării. Reintegrarea țării este un obiectiv fundamental al guvernării. Noi vom intensifica eforturile în vederea identificării unei soluții viabile și durabile a conflictului transnistrean în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Europenizarea țării va crea premisele necesare în acest sens. Vom susține negocierea condițiilor de soluționare a conflictului în formatul 5+2, în baza principiilor acceptate de principalele forțe politice din Republica Moldova, inclusiv retragerea forțelor militare ale Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și înlocuirea actualelor forțe de menținere a păcii cu o misiune internațională civilă. Vom promova ample proiecte sociale și de infrastructură în raioanele de Est ale republicii Moldova și vom promova crearea condițiilor de integrare reală a regiunii transnistrene în spațiul economic, politic, social și informațional al Republicii Moldova.
 3. Politică externă eficientă și echilibrată. Vom continua consolidarea relațiilor de bună vecinătate și parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, România, Ucraina, SUA și Federația Rusă. Alianța va promova un curs echilibrat al politicii externe, optimal pentru țară, urmărind dezvoltarea relațiilor reciproc avantajoase cu toți partenerii, atât în Vest cât și în Est, prin consolidarea relațiilor de parteneriat strategic, cu SUA și Federația Rusă, promovarea intereselor economice și protejarea intereselor cetățenilor moldoveni peste hotare. Menținerea și consolidarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova reprezintă o necesitate în contextul identificării unei soluții pașnice și durabile a conflictului transnistrean. Relațiile cu țările vecine, România și Ucraina, trebuie să fie fundamentate temeinic, având la bază interesele naționale ale Republicii Moldova, o agendă transparentă și încrederea reciprocă. Vor fi consolidate relațiile tradiționale de cooperare cu partenerii din spațiul Comunității Statelor Independente.
 4. Supremația legii. Vom asigura respectarea principiului separării și independenței puterilor legislativă, executivă și judecătorească; aplicarea uniformă și corectă a legilor și egalității tuturor în fața legii. Justiția independentă este elementul-cheie al statului de drept și al unei guvernări democratice și este instrumentul care trebuie să asigure suportul necesar pentru celelalte reforme. Doar un sistem de drept bine organizat poate asigura atragerea investițiilor, lupta cu corupția, combaterea criminalității și protecția drepturilor omului. Din aceste considerente, vom acorda un rol deosebit edificării statului de drept, implicit, prin promovarea unor reforme de ordin structural și procedural în justiție.
 5. Creștere, economică sustenabilă. Vom acționa în vederea schimbării paradigmei de dezvoltare a țării de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiții, inovații și competitivitate, pentru ca economia națională să creeze locuri de muncă viabile și bine plătite, iar întreaga societate și fiecare cetățean în parte să beneficieze de efectele unei creșteri economice robuste, organice și echilibrate. Politicile economice și financiare vor stimula, vor încuraja și vor susține efortul agenților economici de a produce pentru piața locală și pentru export. Numai o economie competitivă, cu o infrastructură modernă, resurse umane cu un înalt nivel de educație și calificare, un mediu de afaceri prietenos într-o economie stabilă, sub o guvernare competentă responsabilă și onestă, poate asigura atingerea acestui obiectiv. Vom asigura o cooperare eficientă cu instituțiile financiare internaționale și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova pentru a consolida cadrul de resurse necesare implementării programului de recuperare economică și dezvoltare incluzivă de lungă durată.
 6. Combaterea sărăciei. Servicii publice de calitate. Obiectivul Alianței pentru Integrare Europeană este o societate fără sărăcie. Considerăm eliminarea sărăciei și a lipsei accesului la educație, asistență medicală calificată și servicii publice decente ca una dintre principalele provocări pentru societatea noastră. În viziunea AIE, modernizarea accelerată și progresul social trebuie să se bazeze pe investiții publice masive și inteligente în infrastructurii, în educație și formarea profesională a tinerilor, într-o politică industrială care să conducă la creșterea competitivității economiei și întreprinderilor autohtone, asigurarea de locuri de muncă stabile și bine plătite, susținute de o politică fiscală stimulativă și finanțe publice sănătoase. Vom crea oportunități economice și sociale pentru tineri și vârstnici deopotrivă. AIE va promova consecvent o politică clară de majorare a salariilor, pensiilor și a altor plăți sociale, astfel, încât cuantumul acestora să asigure un trai decent. Este necesară o reformă profundă a sistemului de asigurări sociale și a sistemului ocrotirii sănătății. Modernizarea sistemului public de învățământ va fi realizată prin investiții adecvate, garantarea autonomiei universitare și ridicarea prestigiului profesiei de pedagog, sporirea nivelului de remunerare a muncii cadrelor didactice.
 7. Descentralizarea puterii. Vom decurge la demontarea “verticalei puterii” și vom aplica principiile și normele europene în domeniul administrației publice. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană se poate produce doar în condițiile unui stat în care structurile puternic ierarhizate sunt înlocuite cu structuri descentralizate, transparente și flexibile, întemeiate pe supremația drepturilor și libertăților civile. Vom asigura corelarea reformei administrației centrale cu cea a administrației locale și transferul de competențe către autoritățile publice locale, inclusiv în domeniul finanțelor publice.

Formarea organelor de conducere a statului

Urmând rezultatele alegerilor din 28 noiembrie 2010 principalele funcții ale statului vor fi partajate în modul următor: PLDM – Prim-ministru (Vladimir Filat), PDM – Președinte (Marian Lupu), PL – Președinte al Parlamentului (Mihai Ghimpu). În baza acordului PL, PDM va deține temporar funcția de președinte al Parlamentului până la alegerea șefului statului. Consecutivitatea formării organelor de conducere a statului este următoarea: alegerea Președintelui Parlamentului (M. Lupu), desemnarea candidaturii Primului Ministru (V. Filat) și investirea Guvernului, alegerea Președintelui Republicii Moldova și alegerea Președintelui Parlamentului (M. Ghimpu).

Formarea organelor de conducere a Parlamentului Republicii Moldova

Componentele alianței se angajează să contribuie efectiv la alegerea organelor de conducere ale Parlamentului în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului și conform partajării stabilite.

Formarea Guvernului și partajarea altor responsabilități

Guvernul de coaliție va fi format conform partajării stabilite. Va fi asigurată o continuitate a atribuțiilor/funcțiilor actualelor ministere și agenții guvernamentale (cu excepția celor convenite de comun acord).

Orice redistribuire a competențelor, funcțiilor, orice schimbări instituționale se vor decide consensual în cadrul Consiliului AIE. Modalitatea numirii viceminiștrilor, vicedirectorilor de agenții guvernamentale și a conducătorilor serviciilor desconcentrate se va efectua, de asemenea prin decizia Consiliului AIE.

În cazul în care un partid, membru al AIE, decide retragerea unei persoane cu funcții de răspundere delegată de acesta, celelalte componente ale AIE vor susține solidar demiterea. Urmare a demiterii unei persoane cu funcții de răspundere, la funcția vacantă va fi înaintată o altă candidatură la propunerea partenerului de coaliție, căruia i-a revenit această funcție în rezultatul partajării.

Hotărârile Guvernului vor fi adoptate cu votul majorității membrilor Guvernului.

Alegerea Președintelui Republicii Moldova

Componentele AIE se angajează să contribuie în mod egal, asumat și solidar alegerea Președintelui Republicii Moldova, dând curs inițiativelor rezonabile și consensual acceptate, menite să contribuie la atingerea acestui obiectiv.

Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană (CAIE)

CAIE este format din 9 membri: 3 din partea PLDM, PDM și PL. Din CAIE fac parte de drept președinții partidelor care formează Alianța de guvernare și un reprezentant al fracțiunilor parlamentare ale acestora precum și un reprezentant din Guvern din partea fiecărui partid. Ședințele CAIE sunt deliberative doar cu prezența reprezentanților tuturor componentelor AIE. La baza luării deciziilor în cadrul CAIE stă principiul consensualității.

CAIE se va întruni după caz, dar nu mai rar decât odată în lună. Fiecare ședință CAIE este prezidată de către unul din membrii acestuia, în bază de rotație. Agenda CAIE este propusă de către președintele partidului, căruia prin rotației îi revine dreptul, să prezideze ședința CAIE, în baza propunerilor partenerilor de Alianță și transmisă membrilor CAIE cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, ori după caz, ad-hoc.

CAIE adoptă deciziile prin vot unanim. În situația când nu există unanimitate, chestiunea vizată va fi transmisă către un grup de lucru ad-hoc pentru examinarea amănunțită a problemei și identificarea unei soluții de compromis. Componența grupului de lucru ad-hoc va fi stabilită individual în funcție de problema vizată, cu respectarea principiului echității și egalității partenerilor. Raportul va fi audiat în cadrul CAIE, care va adopta decizia finală. Deciziile CAIE sunt obligatorii pentru partenerii de Alianță care au subsemnat acestui Acord. Consiliul AIE va fi asistat de către un secretariat format din 3 reprezentanți ai partidelor constituante ale Alianței.

În cadrul CAIE se vor discuta inițiativele de dizolvare a Parlamentului, inițiativele de nepromulgarea legilor, suspendarea hotărârilor Guvernului, votul de neîncredere Guvernului și demiterea miniștrilor și viceminiștrilor, hotărârile de angajare a răspunderii Guvernului, convocarea sesiunilor extraordinare a parlamentului, componența delegațiilor permanente ale Parlamentului.

Fără acordul prealabil al CAIE, fracțiunile parlamentare constituante ale AIE nu vor susține proiectele de legi și hotărâri înaintate de opoziție, nu vor inița și nu vor susține acordarea votului de neîncredere Guvernului, nu vor iniția și nu vor susține convocarea sesiunilor extraordinare ale Parlamentului.

Ședința generală a AIE cu participarea Președintelui țării, Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului, deputaților și miniștrilor va fi convocată după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la trei luni.

Modul de pregătire a luării deciziilor

Președintele țării va informa în prealabil membrii CAIE (prin intermediul secretariatului) despre proiectul decretelor. Dacă în termen de 5 zile, din momentul informării, nu parvin obiecții, președintele adoptă decizia. În cazul apariției unor obiecții din partea componentelor AIE – subiectul se discută în cadrul CAIE.

Reuniunile pregătitoare ale ședințelor Parlamentului: La reuniunile pregătitoare ale ședințelor Parlamentului sunt prezenți toți deputații din Alianță. Reuniunile sunt prezidate prin rotație de către președinții fracțiunilor parlamentare. Fiecare fracțiune va prezida timp de o lună reuniunile pregătitoare. Reuniunile au loc cu o zi înainte de ședința Biroului permanent al Parlamentului și aprobă proiectele de legi și hotărâri incluse în proiectul ordinei de zi a legislativului, analizând fiecare proiect de lege sau proiect de hotărâre în parte. Deciziile în cadrul reuniunilor se iau prin consens. Reuniunile sunt deliberative dacă la ele participă reprezentanții tuturor partenerilor din Alianță. În cazul când nu este posibilă identificarea unei soluții consensuale pe marginea unui proiect de lege sau hotărâri, proiectul în cauză va fi retras de pe agenda ședinței Parlamentului, iar problema respectivă va fi pusă în discuție la CAIE.

Reuniunile pregătitoare ale ședințelor Guvernului: Ședințele Executivului sunt precedate de ședințele Prezidiului Guvernului, în cadrul cărora se aprobă ordinea de zi a ședințelor Guvernului, în scopul elucidării și soluționării situațiilor conflictuale, atunci când există divergențe de opinii vizavi de proiectele aflate în discuții.

Deciziile în cadrul prezidiului Guvernului se iau prin consens în cazul când nu este posibilă identificarea unei soluții consensuale pe marginea unui proiect de hotărâre, proiectul în cauză va fi retras de pe agenda ședinței Guvernului, iar problema respectivă a fi pusă în discuție la CAIE.

Ședințele Prezidiului Guvernului au loc, de regulă, cu două zile înainte de ședința Cabinetului de miniștri.

Modificarea prezentului Acord

În cazul necesității de modificare a prezentului Acord, propunerile de modificări se vor aduce la cunoștință membrilor CAIE. Consiliul AIE va discuta și aproba modificările propuse, cu respectarea principiilor și valorilor enunțate în prezentul Acord.

Dispoziții finale

Până la investirea Guvernului, vor fi operate modificări în legislație, în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentului Acord.

Semnat la Chișinău la 30 decembrie 2010

Vlad Filat
Marian Lupu
Mihai Ghimpu

Anexa nr. 1

Partajarea funcțiilor în Parlament și în instituțiile subordonate

 1  Președintele Parlamentului PL
2 Prim-vicepreședintele Parlamentului PDM
3 Vicepreședintele Parlamentului PLDM
4 Vicepreședintele Parlamentului Opoziția

Comisii permanente

 1  Comisia administrație publică și dezvoltare regională Opoziția
2 Comisia agricultură și industrie alimentară Opoziția
3 Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media PLDM
4 Comisia drepturile omului și relații interetnice Opoziția
5 Comisia economie, buget și finanțe PLDM
6 Comisia juridică, numiri și imunități PL
7 Comisia politică externă și integrare europeană PDM
8 Comisia protecție socială, sănătate și familie PLDM
9 Comisia securitate națională, apărare și ordine publică PDM
10 Comisia mediu și schimbări climatice Opoziția

Instituții subordonate

 1  Curtea de Conturi PLDM
2 Procuratura Generală PDM
3 Serviciul de Informații și Securitate PL
4 Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal PLDM
5 Banca Națională a Moldovei PL
6 Comisia Națională a Pieței Financiare PDM
8 Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică PL

Anexa nr. 2

Partajarea funcțiilor în Guvern și în instituțiile subordonate

 1  Prim-ministru PLDM
2 Viceprim-ministru, ministru al economiei PDM
3 Viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene PLDM
4 Viceprim-ministru pentru probleme sociale PL
5 Viceprim-ministru pentru reintegrare *
6 Ministerul finanțelor PLDM
7 Ministerul justiției PLDM
8 Ministerul afacerilor interne PLDM
9 Ministerul apărării PL
10 Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor ** PDM
11 Ministerul agriculturii și industriei alimentare PLDM
12 Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor PL
13 Ministerul mediului PL
14 Ministerul educației PLDM
15 Ministerul culturii PDM
16 Ministerul muncii, protecției sociale și familiei PDM
17 Ministerul sănătății PLDM
18 Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor PDM
19 Ministerul tineretului și sportului PL

*  Se numește la propunerea Prim-ministrului, în baza consensului între membrii AIE
** Competențele ce țin de APL (cu excepția reprezentanților Guvernului în teritoriu) din cadrul Cancelariei de Stat se transmit MDRC

Autorități Administrative Centrale

 1  Biroul Național de Statistică PLDM
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru PDM
3 Biroul Relații Interetnice PDM
4 Serviciul Grăniceri PLDM
5 Agenția “Moldsilva” PL
6 Agenția Rezerve Materiale PLDM
7 Agenția Turismului PL
8 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției * PDM

*  Reorganizat prin transferul unor competențe către alte instituții în termen de 3 luni din momentul investirii Guvernului
** Cancelaria de Stat se reorganizează, în cadrul acesteia va fi creat Corpul de Control al Primului Ministru

Supliment

la Acordul privind constituirea Alianței pentru Integrare Europeană

Prin prezentul document, Părțile semnatare ale Acordului privind constituirea Alianței de Guvernare – Alianța pentru Integrare Europeană (în continuare – Acord), semnat la Chișinău la 30 decembrie 2010 între:

Partidul Liberal Democrat din Moldova,
Partidul Democrat din Moldova,
Partidul Liberal,

au convenit asupra următoarelor:

În vederea alegerii Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului de legislatura a XIX-a după exercițiul de alegere a Președintelui Republicii Moldova și asigurării unei guvernări stabile și funcționale pe durata întregului mandat al Parlamentului de legislatura a XIX-a, realizării plenare a Programului de Guvernare al AIE pentru anii 2011–2014 “Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”;

În scopul asigurării stabilității politice pentru perioada deplină a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a, implementării fără abateri a valorilor, principiilor și obiectivelor AIE, semnatarii Acordului privind constituirea Alianței pentru Integrare Europeană, declară:

 1. Părțile semnatare ale Acordului își asumă angajamentul de a nu admite, pentru perioada deplină a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a, participarea partidelor pe care le reprezintă la o altă alianță de guvernare decât Alianța pentru Integrare Europeană, excluzând:
  • negocieri separate;
  • votări separate;
  • vot comun cu PCRM care ar urmări drept scop reconfigurarea guvernării și constituirea unei alte majorități parlamentare.
 2. Părțile componente ale AIE își reconfirmă angajamentele asumate prin Acord privind votul consolidat pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova și a Președintelui Parlamentului RM.
 3. Părțile semnatare ale Acordului își asumă angajamentul de a asigura suportul politic deplin Guvernului AIE, Parlamentului și Președinției pe întreaga durată a mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a și al Președintelui Republicii Moldova ales de Parlamentul de legislatura a XIX-a.
 4. Alianța pentru Integrare Europeană va implementa, în baza consultărilor din cadrul Consiliului AIE, depolitizarea instituțiilor pentru ocrotirea normelor de drept.
 5. Durata mandatului Președintelui Republicii Moldova ales de Parlamentul de legislatura a XIX-a nu va depăși durata mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a. Șeful statului își va prezenta benevol demisia în momentul expirării mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a.
 6. Prezentul Supliment constituie parte integrantă a Acordului privind constituirea Alianței de Guvernare – Alianța pentru Integrare Europeană semnat la Chișinău la 30 decembrie 2010, intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe durata valabilității Acordului.
Semnat la Chișinău la 16 decembrie 2011
Vlad Filat, Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova

Marian Lupu, Președintele Partidului Democrat din Moldova
Mihai Ghimpu, Președintele Partidului Liberal

Declarații

Declarația Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la căile de soluționare a crizei constituționale și de asigurare a stabilității politice

15 ianuarie 2012
Declarația Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la căile de soluționare a crizei constituționale și de asigurare a stabilității politice

Pornind de la obiectivul strategic al Republicii Moldova de a urma cursul de dezvoltare democratică și de integrare în Uniunea Europeană, în condiții de stabilitate politică;

Reafirmându-ne angajamentul de a acționa în strictă conformitate cu interesele cetățenilor, în spiritul respectului față de Constituția Republicii Moldova și de principiile democratice;

Constatând aprofundarea impasului politic, cauzat de blocajul constituțional și de refuzul opoziției parlamentare de a accepta un compromis rezonabil pentru a alege Președintele Republicii Moldova;

Având în vedere că recenta decizie a Curții Constituționale este irevocabilă și anulează integral procedurile, care au fost în derulare, pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova;

Accentuând faptul că Alianța pentru Integrare Europeană a întreprins toate acțiunile de depășire a blocajului politic și constituțional;

Menționând faptul că, după aceste acțiuni, variantele de depășire a crizei politice care ar asigura stabilitatea în Republica Moldova au fost, practic, epuizate, inclusiv din cauza problemelor sistemice, pe care le ridică unele prevederi constituționale;

Exprimând certitudinea că soluționarea crizei actuale este imposibilă în limitele actualei Constituții și în condițiile în care opoziția parlamentară nu dorește să contribuie la depășirea crizei; ci, din contra, lansează apeluri anticonstituționale, scindând și isterizând societatea;

Constatând că modificările operate anterior în Constituția Republicii Moldova au rupt materia constituțională, impunând un mecanism nefuncțional de alegere a Președintelui republicii și creând dezechilibre în funcționarea instituțiilor statului;

Evaluând experiența regimurilor republicilor parlamentare consacrate din Europa, unde în situații similare celei din Republica Moldova mecanismul de alegere a Președintelui nu blochează, ci asigură alegerea acestuia;

Remarcând că gravele deficiențe de sistem susmenționate au provocat în repetate rânduri alegeri parlamentare anticipate (anii 2001, 2009, 2010), conducând la crize politice, instabilitate în societate și enorme cheltuieli financiare nejustificate;

Înțelegând că cetățenii așteaptă de la guvernare alegerea Președintelui și nu alegeri parlamentare anticipate, asigurând stabilitatea și cursul european al Republicii Moldova;

Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană decid și își asumă solidar responsabilitatea pentru următoarele obiective majore ale agendei politice pentru perioada următoare:

 1. Prioritatea numărul unu a AIE este identificarea unei soluții durabile pentru depășirea crizei constituționale, de care depinde stabilitatea și dezvoltarea în continuare a Republicii Moldova. Toate procesele începute acum doi ani, îndreptate spre democratizarea reală a societății, spre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, spre reintegrarea țării, spre asigurarea bunei funcționări a instituțiilor statului, spre asigurarea unui nivel de trai decent al cetățenilor Republicii Moldova vor avea continuitate și finalitate doar dacă va fi depășită criza constituțională.
 2. Din cauzele expuse mai sus, va fi inițiat un referendum pentru modificarea Constituției, în cadrul căruia cetățenii vor avea posibilitatea să corecteze deficiențele constituționale care provoacă interminabile crize politice în Republica Moldova, prin democratizarea și simplificarea mecanismului de alegere a Președintelui republicii de către Parlament și transformarea sistemului de guvernare în unul autentic parlamentar. Referendumul urmează să aibă loc nu mai târziu de luna aprilie.
 3. Președintele Republicii Moldova va fi ales în decurs de o lună din momentul validării rezultatelor referendumului.

Reconfirmăm atașamentul nostru față de interesul major al Republicii Moldova de a se dezvolta democratic în condiții de stabilitate, subliniind totodată necesitatea consolidării Alianței pentru Integrare Europeană și focalizarea tuturor eforturilor ei asupra realizării Programului de Guvernare, în special, a obiectivelor de integrare europeană, de creștere a economiei și a bunăstării cetățenilor.

Facem apel către toate forțele politice să dea dovadă de responsabilitate și maturitate politică și să contribuie la crearea condițiilor pentru depășirea impasului care împiedică dezvoltarea țării noastre.

Vlad Filat, Președintele PLDM

Marian Lupu, Președintele PDM
Mihai Ghimpu, Președintele PL