Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică gestionează situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19. După anularea stării de urgență, Comisia a instituit stare de urgență în sănătate publică pe unități administrativ-teritoriale, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Hotărâre nr. 57 din 17 iulie 2021


Hotărâre nr. 56 din 3 iunie 2021


Hotărâre nr. 55 din 31 mai 2021


Hotărâre nr. 54 din 29 aprilie 2021

250 508/258 237
cazuri confirmate
239 914/251 125
persoane vindecate
5 795/6 232
persoane decedate
2 273
7 mar 31 dec ian feb mar apr mai iun 21 iul
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice[1] (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că procesul epidemiologic are în continuare tendințe negative.

În scopul reglementării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Începând cu 29 aprilie 2021, în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă “Cod Roșu”, în baza indicatorului de incidență cu COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 100 cazuri la 100 mii populație, de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se instituie starea de urgență în sănătate publică.


2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – versiunea 2[2], în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.


3. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform Anexei.


4. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în funcție de evoluția situației epidemiologice.


5. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


6. Se recomandă reprezentanților mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri, să se angajeze în campania de informare corectă a societății cu privire la subiectul vaccinării și necesitatea respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.


7. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică.


8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Anexă la Hotărârea nr. 54 din 29 aprilie 2021

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 aplicabile la nivel național

1. Se stabilesc măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

  1.1. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție în toate spațiile publice (de uz comun) deschise și închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

  1.2. Respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei alte distanțe între persoane ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.

  1.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

  1.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

  1.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv.

  1.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități.

  1.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19.


2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, ai instituțiilor socio-medicale și ai instituțiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale vor asigura implementarea, sub răspundere personală, a următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv al măsurilor de control al infecției COVID-19, în conformitate cu actele normative în vigoare.

  2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/ prestatorului.

  2.3. Efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID-19 a pacientului/ beneficiarului/ însoțitorului.

  2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru.

  2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere.

  2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție.

  2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor, și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție.

  2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID-19.

  2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/ prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vârstă, copii minori, persoane la îngrijire etc.).

  2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic “Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”[3], aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

  2.11. Organizarea și efectuarea programării populației pentru imunizarea anti-COVID în zilele de luni–sâmbătă, în intervalul orar 09:00–18:00.

  2.12. Asigurarea acordării, de către instituțiile medico-sanitare publice, a asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/ neasigurate).


3. Se recomandă conducătorilor entităților publice:

  3.1. Atragerea cu prezență fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, precum și a personalului a cărui activitate necesită prezența obligatorie la serviciu.

  3.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiții de muncă la distanță.

  3.3. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competentă (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care Ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 și pauza de masă de la 12:00 până la 12:30.


4. Se stabilesc următoarele masuri de prevenire și control al infecției COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

  4.1. Se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

  4.2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 4.1 vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere sunt completate și semnate de reprezentantul legal sau însoțitor.

  4.3. Excepție de la prevederile subpunctelor 4.1 și 4.2 se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

   4.3.1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;
   4.3.2. conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
   4.3.3. persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   4.3.4. elevii/ studenții care urmează să susțină examene, care merg la studii în unități/ instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/ organizarea/ desfășurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal;
   4.3.5. persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
   4.3.6. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate emisă în numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova, în baza invitației sau contractului încheiat cu agentul economic din străinătate, sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
   4.3.7. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România său Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
   4.3.8. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare, și organizațiilor/ misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
   4.3.9. sportivii care se deplasează în scopul participării la competiții sportive internaționale și cantonamente, precum și membrii delegațiilor sportive sau însoțitorii acestora (părinții sau reprezentații legali ai copiilor minori);
   4.3.10. persoanele în tranzit, itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
   4.3.11. persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/ organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens;
   4.3.12. persoanele care dețin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă.

  4.4. Persoanele care se află în regim de autoizolare/ carantină pot întrerupe acest regim după a 10-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.


5. Organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ se dispune de către comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiul Chișinău și municipiul Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în funcție de gradul de alertă atribuit localității, în baza indicatorului incidenței la 100 mii populație, conform următoarelor scenarii:

  5.1. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidența mai mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) – participarea zilnică a preșcolarilor, elevilor și studenților cu prezență fizică în instituțiile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.

  5.2. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidența cuprinsă între 50 și 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile):

   5.2.1. Participarea zilnică cu prezență fizică în instituțiile de învățământ a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și a elevilor din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente, a studenților din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19;
   5.2.2. Participarea zilnică în procesul educațional la distanță a elevilor și studenților din celelalte clase și ani de studii.

  5.3. Pentru localitățile în care se atestă gradul de alertă Cod Roșu (incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile) opțiunea de bază va fi instruirea la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.

  5.4. Pentru învățământul primar, pentru elevii claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învățământ seral), precum și pentru elevii din învățământul profesional tehnic antrenați în stagiile de practică și în grupele absolvente, pentru studenții din anii absolvenți din învățământul superior la orele practice, se poate institui instruirea combinată, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea și răspândirea COVID-19.


6. Persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/ raional/ interraional, internațional, precum și activități conexe (gări auto/ feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19:

  6.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin:

  1. echipament de protecție (măști, mănuși);
  2. dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
  3. triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

  6.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf.

  6.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului.

  6.4. Majorarea la maximum de către gările și stațiile auto autorizate în modul corespunzător a numărului de ghișee pentru vânzarea biletelor de călătorie.

  6.5. Monitorizarea permanentă a fluxului de persoane și neadmiterea creării aglomerațiilor.

  6.6. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori și pasageri, pe parcursul călătoriei.

  6.7. Respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/ cursă efectuată la stația terminus.

  6.8. Verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.


7. Administratorii unităților comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  7.1. Asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/ cumpărătorilor în interiorul unității comerciale.

  7.2. Admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană per 4m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu adulții care îi însoțesc.

  7.3. Instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienților.

  7.4. Admiterea în spațiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

  7.5. Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

  7.6. Deschiderea numărului maxim de case, în mod special în orele de vârf, pentru evitarea creării aglomerărilor. Instalarea semnelor/ indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distanței fizice de 1 metru în apropierea caselor.

  7.7. Instalarea ecranelor de protecție din plexiglas/ sticlă la case.

  7.8. Vânzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanței fizice de cel puțin 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane.

  7.9. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul și pe parcursul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. In caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  7.10. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea comercială a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  7.11. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, elaborat de operator în formă liberă.


8. Administratorii piețelor și operatorii economici de pe teritoriul acestora vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  8.1. Organizarea și monitorizarea fluxului de vizitatori/ cumpărători, cu ieșiri și intrări separate.

  8.2. Atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, inclusiv la solicitarea vânzătorilor/ comercianților.

  8.3. Admiterea pe teritoriul pieței exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

  8.4. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  8.5. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în piață a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului pe teritoriul pieței a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  8.6. Instalarea în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/ cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

  8.7. Asigurarea obligatorie a tuturor angajaților/ comercianților cu echipament de protecție (măști, mănuși).

  8.8. Organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distanțe de 2 metri între ele.

  8.9. Asigurarea bunei funcționări a unităților sanitare (WC, vestiare) de pe teritoriul piețelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanentă a acestora cu soluții/ substanțe dezinfectante, conectarea la rețeaua de apeduct, sistem de canalizare.

  8.10. Organizarea de către comerciant a măsurilor de dezinfecție a inventarului și suprafețelor de lucru cu soluții pe bază de alcool, cu o periodicitate de cel puțin 3 ore, fără deteriorarea calitatea și siguranței produselor alimentare.

  8.11. Efectuarea, la finele fiecărei zile, a dezinfecției utilajului/ inventarului de lucru, utilajului frigorific, spațiilor de depozitare și comercializare a produselor/ mărfurilor, tejghelelor și întregului teritoriu.

  8.12. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.


9. Administratorii unităților de alimentație publică vor asigura respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19:

  9.1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  9.2. Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere, după caz). Monitorizarea portului corect al măștilor (masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul), precum și a frecvenței de schimbare a echipamentului de protecție.

  9.3. Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

  9.4. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în unitatea de alimentație publică a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  9.5. Excluderea posibilităților de creare a aglomerațiilor prin asigurarea respectării distanței fizice de 1 metru între persoane. Se va admite deservirea concomitentă la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii.

  9.6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori.

  9.7. Aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/ sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor.

  9.8. Asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte și după orice contact cu produsele alimentare.

  9.9. Igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire după fiecare client.

  9.10. Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu înregistrarea acestor lucrări într-un registru special, ținut de operator în formă liberă.


10. Administratorii centrelor comerciale vor asigura implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 specifice pentru activitatea centrelor comerciale:

  10.1. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/ cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  10.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asigurați cu măști de protecție, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

  10.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă, cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

  10.4. Atenționarea vizitatorilor/ cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii.

  10.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/ cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrarea în Centrul comercial.

  10.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/ cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator per 4m2 din suprafața comercială.

  10.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

  10.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

  10.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex.: WC, lift etc.).

  10.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ ieșire în/din Centrul comercial.

  10.11. Separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective.

  10.12. Instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ ceai, terminalelor de plată etc.) pentru respectarea distanței fizice de 1 metru între persoane.

  10.13. Comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală.

  10.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/ etaj.

  10.15. Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și de prevenire a infecției.

  10.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2–3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

  10.17. Asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control al infecției COVID-19.


11. Se recomandă desfășurarea activității cultelor religioase, ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor și a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiționale religioase, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  11.1. Admiterea în interiorul lăcașurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4m2 pentru fiecare persoană și o distanță fizică de siguranță de minimum 2 metri între persoanele participante la activitățile religioase (cu excepția slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcașul de cult a prevederilor prezentului subpunct.

  11.2. Instalarea la intrare în lăcașul de cult, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcașul de cult și în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să își dezinfecteze mâinile.

  11.3. Efectuarea triajului observațional și măsurarea temperaturii corpului la intrarea în lăcașurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

  11.4. Purtarea obligatorie a măștii de protecție pe toată durata aflării în interiorul lăcașului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

  11.5. Plasarea, la loc vizibil, a anunțurilor scrise privind regulile de distanțare fizică, de evitare a aglomerațiilor, de acces limitat în lăcașurile de cult și în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcașul de cult), precum și despre obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție, respectării igienei mâinilor și a etichetei tusei și a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcașul de cult a regulilor stabilite.

  11.6. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult, inclusiv prin măsurarea temperaturii corpului, la începutul și la sfârșitul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecției respiratorii acute (tuse, strănut, rinoree), persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează și informează medicul de familie.

  11.7. Evitarea contactului și a sărutării obiectelor de cult.

  11.8. Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcașului de cult.

  11.9. Promovarea salutului între credincioși și slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări.

  11.10. Binecuvântarea se va oferi/ primi de la o distanță de cel puțin 1 metru.

  11.11. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 3–4 ore, obiectele sau suprafețele de contact frecvent (de exemplu mânerele ușilor, balustradele, scaunele etc.).

  11.12. Îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice și persoane cu boli cronice, să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă.

  11.13. Evitarea organizării pelerinajelor.

  11.14. Activitățile religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței fizice de 1,5 metri între persoane.


12. Administratorii unităților de deservire ce prestează servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare (ce se atribuie codului CAEM 96.02) vor asigura implementarea și respectarea următoarelor măsuri de control și prevenire COVID-19:

  12.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă.

  12.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).

  12.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

  12.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri.

  12.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși.

  12.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

  12.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

  12.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților.

  12.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către angajați și clienți. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.


13. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport și bazinelor sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact vor asigura implementarea și monitorizarea respectării următoarelor măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  13.1. Informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19.

  13.2. Aerisirea/ ventilarea tuturor încăperilor, inclusiv a birourilor angajaților, vestiarelor.

  13.3. Dezinfectarea vestiarelor și a echipamentelor sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor la finalizarea fiecărui antrenament.

  13.4. Echiparea personalul angajat cu mănuși, măști, dezinfectant.

  13.5. Plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mâini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mâinile.

  13.6. Afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, obligativitatea de păstrare a distanței fizice de cel puțin 1 metru.

  13.7. Stabilirea protocoalelor clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate fiind curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

  13.8. Stabilirea și respectarea strictă a orarului antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament.

  13.9. Permiterea accesului în cadrul entității în funcție de capacitatea centrului/ terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încât între grupurile de utilizatori să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.


14. Măsuri generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel național:

  14.1. Se recomandă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) în grupuri mai mici de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.

  14.2. Se recomandă evitarea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:

  1. deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanță;
  2. deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
  3. deplasarea pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată;
  4. deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate.

  14.3. Se recomandă evitarea aflării pe terenuri de joacă a copiilor în absența părinților/ tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.

Componența

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică
Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009[4]
Aureliu Ciocoi, prim-ministru interimar, ministru al afacerilor externe și integrării europene
Aureliu Ciocoi
președinte
Prim-ministru interimar al Republicii Moldova
Igor Curov
vicepreședinte
Secretar de stat al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale
Vasile Guștiuc, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Vasile Guștiuc
secretar
Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Oleg Lozan Director al Școlii de Management în Sănătate Publică
Olga Cebotari, viceprim-ministru pentru reintegrare
Olga Cebotari Viceprim-ministru pentru reintegrare
Tatiana Ivanicichina, secretar de stat al Ministerului finanțelor
Tatiana Ivanicichina Secretar de stat al Ministerului finanțelor
Ion Perju, ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Ion Perju Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
Lilia Pogolșa, ministru al educației, culturii și cercetării
Lilia Pogolșa Ministru al educației, culturii și cercetării
Pavel Voicu, ministru al afacerilor interne
Pavel Voicu
vicepreședinte
Ministru al afacerilor interne
Mihail Lupașcu, secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Mihail Lupașcu Secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii
Fadei Nagacevschi, ministru al justiției
Fadei Nagacevschi Ministru al justiției
Victor Gaiciuc, ministru al apărării
Victor Gaiciuc Ministru al apărării
Natalia Postică Consilier în domeniul dezvoltării sociale în cabinetul prim-ministrului
Mariana Grama, secretar de stat al Ministerului afacerilor interne (MAI)
Mariana Grama Secretar de stat al Ministerului afacerilor interne
Petru Corduneanu, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Petru Corduneanu Șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM)
Ion Tighineanu Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Vladislav Cotici, director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
Vladislav Cotici Director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Sergiu Burduja, director al Serviciului Vamal
Sergiu Burduja Director al Serviciului Vamal
Alexandr Esaulenco, director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS)
Alexandr Esaulenco Director al Serviciului de Informații și Securitate
Mihail Harabagiu, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Mihail Harabagiu Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Valentina Buliga, director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)
Valentina Buliga Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
Alin Gvidiani, șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Alin Gvidiani Șef al Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat
Irina Vlah, guvernator al UTA Găgăuzia
Irina Vlah Guvernator al UTA Găgăuzia
Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)
Oleg Budza Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova
Silvia Cibotari Director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale